AKTUALU

Dažniausiai sutinkami mitai apie įvaikinimą ir kaip yra iš tiesų

Apie įvaikinimą sklando nemažai mitų, kurie visiškai neatitinka tikrovės. Dalinamės dažniausiai girdimais mitais apie įvaikinimą ir pateikiame informaciją, kaip yra iš tikrųjų.

MITAS: vaikai įvaikinami neatsižvelgiant į jų nuomonę

Iš tiesų Lietuvos Respublikos įstatymai nustato, kad kai įvaikinamas dešimties metų sulaukęs vaikas, būtinas jo rašytinis sutikimas. Sutikimą vaikas duoda teismui, be šio sutikimo įvaikinti negalima. Kai įvaikinamas dešimties metų nesulaukęs vaikas, jei jis sugeba išreikšti savo nuomonę, turi būti išklausytas teisme, ir teismas, priimdamas sprendimą, turi atsižvelgti į vaiko norą, jei jis neprieštarauja vaiko interesams.

Kiekvieno įvaikinamo vaiko atveju, šios Civilinio Kodekso nuostatos yra laikomasi.

Svarbu pastebėti, kad kiekvieno tėvų globos netekusio vaiko nuomonę globėjas privalo pateikti Tarnybai prieš vaiko įrašymą į Galimų įvaikinti vaikų apskaitą. Globos namuose dirbantys psichologai, socialiniai darbuotojai ar globos namų darbuotojai, turintys artimą ryšį su vaiku, atsižvelgdami į vaiko amžių ir brandą, išsiaiškina jo nuomonę dėl galimybės augti įtėvių ar globėjų šeimoje, pasitikslinami vaiko lūkesčiai galimai šeimai, jų gyvenimo būdui. 

Nepavykus surasti įtėvių ar globėjų šeimos Lietuvoje, globėjas bendraudamas su vaiku išsiaiškina jo nuomonę dėl galimybės būti įvaikintam užsienio piliečių šeimoje. Tik esant teigiamai vaiko nuomonei dėl įvaikinimo, pradedama organizuoti ikiteisminė tarptautinio įvaikinimo procedūra bei ieškoma užsienio piliečių šeima, galinti geriausiai užtikrinti galimo įvaikinti vaiko interesus.

MITAS: įvaikinimo procese nevertinama vaiko globėjo (rūpintojo) ir kitų vaiko giminaičių nuomonė

Iš tiesų Lietuvos Respublikos įstatymai nustato, kad būtinas vaiko įstatyminio atstovo (tėvų, kai jiems teismas nėra neterminuotai apribojęs tėvų valdžios, globėjo ar (rūpintojo) rašytinis sutikimas dėl vaiko įvaikinimo, kuris privalo būti patvirtintas teismo.

Įvaikinti leidžiama tik tuos vaikus, kurie yra įrašyti į Galimų įvaikinti vaikų apskaitą (sąrašą). Iš pradžių tėvų globos netekusiam vaikui nustatoma laikinoji globa. Ji gali trukti iki 18 mėnesių Jeigu tėvai nededa pastangų susigrąžinti vaiką į šeimą, atsiranda pagrindas nustatyti vaikui nuolatinę globą. Sprendimą dėl tėvų valdžios ribojimo ir dėl nuolatinės globos nustatymo priima teismas. Pirmiausiai vaikai, įrašyti į galimų įvaikinti vaikų apskaitą, siūlomi įvaikinti Lietuvos Respublikos piliečiams nuolat gyvenantiems Lietuvos Respublikoje.

Giminaičių vaidmuo, santykiai su tėvų globos netekusiu vaiku ir jų nuomonė yra labai svarbūs sprendžiant be tėvų globos likusio vaiko globos (rūpybos) nustatymo ir įvaikinimo klausimą, todėl visada atsižvelgiama ir siekiama užtikrinti geriausius vaiko interesus. Jei vaikas palaiko itin artimus ryšius su broliais, seserimis, seneliais, giminėmis ar net tėvais, jis gali nesutikti dėl įvaikinimo ir tokiu atveju, atsižvelgiant į vaiko nuomonę, jis nebus siūlomas įvaikinti. Pažymėtina, kad didelė grupė vaikų (3 broliai/seserys ar daugiau) gali būti siūloma globoti (rūpinti) arba įvaikinti skirtingoms šeimoms, jei jos sutinka palaikyti ryšį ir užtikrinti bendravimą tarpusavyje, užtikrinant tiek vaikų teisę gyventi šeimoje, tiek išlaikyti brolių/seserų tarpusavio ryšius.

MITAS: įvaikinti gali užsienio piliečiai savarankiškai kreipęsi į Tarnybą

Tarnyba, vykdydama ikiteisminę tarptautinio įvaikinimo procedūrą, kiekvienu įvaikinimo atveju bendradarbiauja išimtinai tik su akredituotų užsienio organizacijų, kurioms suteiktas įgaliojimas veikti vykdant tarptautinį įvaikinimą Lietuvos Respublikoje, atstovais arba užsienio šalių centrinėmis institucijomis, kurių nacionalinė teisė leidžia vykdyti tarptautinį įvaikinimą bendradarbiaujant centrinėms įvaikinimo institucijoms.

Užsienio piliečiai, siekdami įvaikinti vaiką, prašymą ir visus įstatymų nustatytus dokumentus pateikia savo šalyje veikiančiai akredituotai užsienio organizacijai. Pastebėtina, kad tokia šeima turi atitikti savo valstybės, kurioje gyvena, reikalavimus dėl galimybės įvaikinti, taip pat ir Lietuvos Respublikos.

Šiuo metu įgaliojimai vykdyti tarptautinį įvaikinimą Lietuvos Respublikoje suteikti 9 akredituotoms organizacijoms: 4 Italijoje ir po 1 JAV, Švedijoje, Ispanijoje, Naujoje Zelandijoje, Kanadoje. Naujos užsienio organizacijos neakredituojamos vykdyti tarptautinį įvaikinimą nuo 2006 m.

MITAS: įvaikinimo pirmenybė teikiama užsienio, o ne Lietuvos piliečiams

Iš tiesų visais atvejais prioritetu laikoma tėvų globos netekusio vaiko globa (rūpyba) ar įvaikinimas Lietuvos Respublikoje nuolat gyvenantiems asmenims. Vaikui netekus tėvų globos pirmiausia ieškomi artimieji giminaičiai, asmenys su vaiku susiję emociniais ryšiais, taip pat tėvų globos netekusio vaiko brolius/seseris įvaikinusios ar globojančios šeimos. Tokiems asmenims neatsiradus arba nesutikus vaiko globoti ar įvaikinti, ieškoma giminystės ryšiais su vaiku nesusijusių asmenų šeima, kuri galėtų vaiką globoti (rūpinti) ar įvaikinti. 

Ikiteisminės tarptautinio įvaikinimo procedūros vykdymas, pradedamas tik tada, jei per 6 mėnesius nuo vaiko įrašymo į Galimų įvaikinti vaikų sąrašą nebuvo gauta LR piliečių prašymų įvaikinti ar globoti vaiką, jei vaiko globėjas (rūpintojas) pritaria, kad vaiko interesus geriausiai užtikrintų tarptautinis įvaikinimas ir jei tokiam siūlymui pritaria Tarpinstitucinė įvaikinimo komisija. Taigi, tarptautinis įvaikinimas yra kraštutinė priemonė siekiant užtikrinti vaikui prigimtinę jo teisę – augti šeimoje.   

MITAS: ginami būsimų įvaikintojų, o ne vaikų interesai

Iš tiesų tėvų globos netekusio vaiko globos (rūpybos) ar įvaikinimo organizavimas – tai siekiamybė suteikti tėvų globos netekusiam vaikui galimybę augti šeimoje ir užtikrinti jo prigimtinę teisę, kurioje jis jaustųsi saugus, mylimas, būtų užtikrinamos vaiko teisės ir geriausi interesai. Todėl vaiko globos (rūpybos) ir įvaikinimo organizavimas yra paremtas iškirtinai tėvų globos netekusių vaikų geriausiais interesais.

Visais atvejais, taikant įvaikinimo procesą reguliuojančias procedūras, parenkama šeima, galinti geriausiai užtikrinti tėvų globos netekusio vaiko interesus, o ne vaikas konkrečiai šeimai.

MITAS: įvaikinus vaiką užsienyje nežinomas tolesnis jo likimas

Iš tiesų akredituotos organizacijos įsipareigoja ir teikia Tarnybai grįžtamąją informaciją apie įvaikintus vaikus (per pirmuosius 2 metus po įvaikinimo – kas pusę metų, kitus 2 metus – kartą per metus, po 4 metų po įvaikinimo – kai to pareikalauja Tarnyba), kurią sudaro nustatytos formos pranešimai apie įvaikinto vaiko integraciją į šeimą, gyvenimo sąlygas, vystymąsi, sveikatą ir vaizdinė medžiaga.

Tarnyba visuomet analizuoja grįžtamąją informaciją apie įvaikintus vaikus, jų adaptaciją, teikiamą pagalbą ir vaiko pasiekimus.

Kai kurios užsienio piliečių šeimos, prieš priimdamos sprendimą įvaikinti vaiką iš Lietuvos Respublikos, atvyksta į šalį, susipažįsta su kultūra, ragauja tradicinį maistą, pradeda mokytis lietuvių kalbos.  Didžioji užsienio piliečių šeimų dalis, kurios įvaikina vaiką iš Lietuvos, įvaikintiems vaikams atvirai kalba apie kilmės šeimą, neretu atveju palaiko tarpusavio bendravimo ryšius su įvaikinto vaiko šeima: broliais, seserimis, tetomis, dėdėmis, seneliais ar kitais giminaičiais.

Dalis užsienio piliečių šeimų stengiasi išsaugoti įvaikinto vaiko identitetą: prisijungia prie savo gyvenamojoje šalyje veikiančių lietuvių bendruomenių, kurios puoselėja Lietuvos tradicijas, sudaro sąlygas vaikui mokytis lietuvių kalbos, dalyvauja įvairiuose renginiuose, namuose gamina lietuviškus tradicinius patiekalus. Užsienio piliečių šeimos, neretu atveju, bendrauja su kitomis iš Lietuvos Respublikos įvaikinusiomis šeimomis. Tokiu būdu sudaromos galimybės įvaikintiems vaikams bendrauti tarpusavyje. Užsienio piliečių šeimos, kuriose auga įvaikinti vaikai iš Lietuvos, dažnai ir atvyksta į Lietuvą. Kelionės metu įtėvių šeimos ir vaikai aplanko vaikų globos namus, kuriuose augo vaikas, stengiasi surasti giminaičių ar kitų, vaikui svarbių asmenų iš praeities.

MITAS: įvaikinimo procedūra yra ilga ir sudėtinga 

Iš tiesų įvaikinimo procedūros trukmė priklauso nuo pageidaujamo įvaikinti vaiko amžiaus, lyties, sveikatos būklės bei nuo pageidaujamų įvaikinti vaikų skaičiaus.

Jeigu dėl įvaikinimo kreipiasi Lietuvoje nuolat gyvenanti šeima, pageidaujanti įvaikinti sveiką vaiką iki vienerių metų, įvaikinimo procedūra vidutiniškai trunka iki 1 metų ar net ilgiau. Jei šeima pageidauja įvaikinti vaiką iki trejų metų, vyresnius vaikus ar iš karto kelis vaikus, įvaikinimo procedūros tikėtina trukmė – iki 6 mėnesių.

Trukmė didžiaja dalimi priklauso nuo to, kokie ir kiek vaikų tuo metu yra galimų įvaikinti.

Lietuvos Respublikos piliečiai, nuolat gyvenantys Lietuvoje, dažniausiai pageidauja įvaikinti sveiką ar su nežymiais sveikatos sutrikimais nuo 3 mėn. iki 2 metų amžiaus mergaitę. Mažesnė dalis šeimų pageidauja įvaikinti vaiką iki 3 metų amžiaus ar vyresnį. Per metus įvaikintojų, norinčių įvaikinti vaiką iki 4-6 metų amžiaus, pasitaiko tik kelios. Lietuvių šeimos retai kada sutinka įvaikinti vaiką, kurio tėvai serga psichinėmis ligomis, turi proto negalią, priklausomybę alkoholiui, narkotikams, baimindamiesi galimų pasekmių vaiko vystymuisi, sveikatai ir raidai. Didžioji dalis šeimų pageidauja įvaikinti vieną vaiką.

Užsienio šalių piliečiams sudaromos galimybės įvaikinti tik specialiųjų poreikių turinčius vaikus, t. y. tuos vaikus, kuriems nebuvo surasta Lietuvos Respublikos piliečių šeima, galinti globoti ar įvaikinti. Užsienio piliečių šeimos Lietuvoje gali įvaikinti tik specialių poreikių vaikus, t. y. vaikus, turinčius rimtų sveikatos sutrikimų, vyresnio amžiaus vaikus (nuo 7 metų), trijų ir daugiau brolių, seserų grupes.

2018 metų duomenimis, norinčių įvaikinti Lietuvos Respublikos piliečių, nuolat gyvenančių Lietuvos Respublikoje sąraše 77 šeimos laukia pasiūlymų įvaikinti. Iš jų net 87 proc. laukia vaiko iki 3 metų amžiaus (iš jų net trečdalis laukia vaiko iki 1 metų amžiaus).

 

 

 

 

 

 

 

Kas yra Tarnybos mobilioji komanda?

Tarnybos mobilioji komanda (apskričių bei Vilniaus ir Kauno miestų teritoriniuose skyriuose dirbantys socialinis darbuotojas, psichologas ir specialistas, turintis žinių ir (ar) patirties dirbant su priklausomybę turinčiais asmenimis) 14 kalendorinių dienų po vaiko paėmimo iš tėvų, globėjų (rūpintojų) (nustačius antrąjį grėsmės vaikui lygį) atlieka su šeima jos gyvenamojoje ar kitoje vietoje intensyvų darbą: teikia intensyvią kompleksinę, individualią ar grupinę, konsultacinę ir kitokią pagalbą, atlieka saugumo ir rizikos veiksnių šeimoje bei šeimos stiprybių ir poreikių pagalbai, šeimos narių elgesio pokyčių įvertinimus, rengia rekomendacijas atvejo vadybininkui dėl tolesnio darbo su šeima organizavimo, siekiant padėti šeimos nariams koreguoti elgesį ir sudaryti saugią gyvenamąją aplinką vaikui. Daugiau informacijos ieškokite čia: http://www.vaikoteises.lt/klausimai-atsakymai/vaiko-teisiu-apsauga/ 

 

 

Paaiškinimas, kaip nustatoma grėsmė vaikui

Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas, įsigaliojęs 2018 m. liepos 1 d., draudžia bet kokį smurtą ir fizines bausmes vaikų atžvilgiu. Toks sprendimas priimtas atsižvelgus į liūdną Lietuvos statistiką: Statistikos departamento duomenimis, 2017 m. nuo smurto artimoje aplinkoje tiesiogiai nukentėjo 1,4 tūkst. vaikų iki aštuoniolikos metų amžiaus. 90,3 proc. vaikų patyrė smurtą iš tėvų arba įtėvių. Skaitykite daugiau.

Nuo šiol mūsų svetainėje nuolat skelbiama informacija apie pasibaigusius, vykstančius ir vyksiančius įvadinius dešimties temų mokymus būsimiems globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams pagal globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymo ir konsultavimo programą (GIMK) bei šešių temų artimųjų giminaičių rengimo mokymus. Juos veda atestuoti socialiniai darbuotojai įstaigose, teikiančiose globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos jiems paslaugas, visose šalies savivaldybėse. Mokymų datas, laiką ir vietą galima rasti skyriuje „Globėjų ir įtėvių mokymas“ – „Įvadiniai globėjų ir įtėvių mokymai“.  

Policijos pareigūnai – artimiausi pagalbininkai

Susitikimas su Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovais pradėtas nuo padėkos žodžių.  „Esat artimiausi mūsų pagalbininkai jautriose situacijose, sakome ačiū visiems pareigūnams už tikrą nuoširdumą ir rūpestį dėl bendro tikslo – vaiko saugumo“, – kalbėjo policijos ir vaiko teisių specialistų susitikimą inicijavusi Kauno apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Neringa Martišienė.

Į susitikimą su skyriaus komanda atvyko Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko pavaduotojas Darius Pliavga ir Kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos viršininkas Gintautas Žukauskas.

D. Pliavga pasidžiaugė, kad policijos pareigūnų ir vaiko teisių specialistų bendradarbiavimas po reformos praėjus daugiau nei pusmečiui nusistovėjo, vyksta sklandžiai. Tai, anot pareigūno, parodė ir iki metų galo policijoje vykdyta stebėsena. „Praėjusių metų liepą sutarėme, kad gelbėsime kuo tik galime bet kokiam įvykiui nutikus, ar iškilus nenumatytoms aplinkybėms. Pradžia visada sunki“,  – jautriai kalbėjo pareigūnas.

Vyresnioji patarėja Sigita Mockienė bei patarėjai Kauno apskrities VPK aptarnaujamuose rajonuose su pareigūnais aptarė darbinius klausimus dėl neblaivumo nustatymo asmenims ir šių duomenų pateikimo, diskutavo apie pažeidimų fiksavimo niuansus ir atvejus, kai svarbu dalytis informacija.

Sutarta susitikti dažniau, aptarti darbo eigoje kylančius bendradarbiavimo klausimus. Kauno apskrities VPK aptarnauja Kauno apskrities vaiko teisių apimamus Kauno, Kėdainių, Kaišiadorių ir Jonavos rajonus.

 

 

Tarnybos direktorė: „Šiuo metu pagrindinis tikslas – baigti komplektuoti kolektyvą ir suaktyvinti visuomenės informavimą“

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos (toliau - Tarnyba) direktorė Alina Jakavonienė lankydamasi Telšių ir Klaipėdos apskričių vaiko teisių apsaugos skyriuose pažymėjo, kad Tarnyba išgyveno pradžios krizes ir pradeda dirbti rutininiu ritmu.

„Artimiausi tikslai yra pabaigti formuoti Tarnybos personalą ir suaktyvinti visuomenės informavimą. Dauguma kolektyvo dirba jau ritmingai, vis daugiau šeimų supranta mūsų veiklą, supranta, kad Tarnyba skirta ginti vaiko teises, o ne skirti šeimas“, - pažymėjo Tarnybos direktorė Alina Jakavonienė.

Pasak p. A. Jakavonienės, artimiausiu metu bus aktyvinamas ir visuomenės informavimas: „Dar daugiau bendrausime su visuomene, susitiksime su partneriais - švietimo, gydymo įstaigų specialistais, dar daugiau teiksime informacijos visuomenei, tėvams, šeimoms, rengsime susitikimus ir aiškinsime, kad mūsų tikslas - saugus vaikas šeimoje."

Taip pat direktorė paragino bendradarbius išlaikyti rimtį, kol vyksta savivaldos rinkimai ir nepasiduoti provokacijoms, nes tikrai yra politikų, kurie naudosis vaikų klausimais savo politinėje agitacijoje.

„Esame valstybės institucija ir nesikišame į politinius procesus. Mums svarbiausia laiku prevenciškai užkirsti kelią nelaimei, smurtui prieš vaikus“, - pažymėjo direktorė Alina Jakavonienė.

Ieškoti geriausių pagalbos šeimai priemonių reikia ne tik savivaldybės teritorijoje, bet ir regiono ar šalies mastu

Vasario mėnesį net triskart Utenos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovai organizavo tarpinstitucinius pasitarimus su Zarasų, Utenos ir Anykščių rajono savivaldybėse pagalbą vaikui ir šeimai organizuojančių bei teikiančių institucijų atstovais – socialiniais partneriais. Susitikimo metu ne tik aptarti praėjusių metų veiklos rezultatai, bet ir ieškota sprendimų, kaip operatyviai organizuoti pagalbą vaikui ir šeimai, kuo sklandžiau apsaugoti ir ginti kiekvieno vaiko teises ir geriausius interesus. 

„Manau, kad atvejo vadybos metu teikiama pagalba turi būti suprantama plačiąja prasme. Taigi, ieškoti geriausių pagalbos šeimai priemonių reikia ne tik konkrečios savivaldybės teritorijoje, bet ir regiono ar visos šalies mastu. Nepamirškime, kad Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme nustatyta, jog, taikant atvejo vadybą, pagalba vaikui ir šeimai turi būti orientuota į kompleksiškumą, t. y. teikiama ne tik vaikui, bet ir jo biologiniams tėvams, įtėviams, globėjams (rūpintojams)“, – sako Utenos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Irena Gaigalienė.  

Pasitarimo metu laikytasi vieningos nuomonės, kad institucijos, kurios rūpinasi vaikų gerove, turi bendrą tikslą – užtikrinti kiekvienam vaikui galimybę saugiai augti savo biologinėje šeimoje. Deja, ne visi tėvai geba pasirūpinti tinkama savo atžalų priežiūra, suteikti jiems geriausias sąlygas augti šeimoje nepatiriant smurto, alkoholizmo ir kitų neigiamų veiksnių. Dėl šios priežasties iškilo klausimas, kas turi organizuoti pagalbą tėvams, kuriems laikinai apribota tėvų valdžia, o jų vaikams nustatyta nuolatinė globa.

„Visų pirma, tėvai, kuriems laikinai apribota tėvų valdžia, patys turi būti iniciatyvūs ir suinteresuoti, kad išnyktų aplinkybės, dėl kurių imtasi šeimai skaudžių priemonių, t. y. dėl nesaugios aplinkos vaikas apgyvendintas atskirai nuo tėvų. Noriu pabrėžti, kad teisiškai kreiptis į teismą dėl laikinojo tėvų valdžios apribojimo panaikinimo gali tik patys tėvai. Taigi, jeigu tėvai yra suinteresuoti keisti savo netinkamą elgesį ir jiems reikalinga pagalba, asmenys turi teisę kreiptis į savivaldybę, kad gautų kompleksines paslaugas. Ir, priešingu atveju, jeigu tėvai nerodo noro ir pastangų keisti savo netinkamą gyvenimo būdą, deja, Tarnyba, teisės aktų nustatyta tvarka, turi kreiptis į teismą dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo“, – teigė skyriaus vedėja I. Gaigalienė. 

Pasitarimų metu skyriaus vedėja I. Gaigalienė pristatė praėjusių metų II pusmečio veiklos analizę, įvykusius pokyčius bei numatomus teisės aktų, reglamentuojančių vaiko teisių apsaugą, pakeitimus. 

Primename, jog aukščiausias grėsmės vaikui lygio nustatymas ir jo paėmimas iš tėvų ar atstovų pagal įstatymą yra kraštutinė apsaugos priemonė, kai kyla reali grėsmė vaiko saugumui, sveikatai ar gyvybei. Vaikai iš tėvų paimami tik išskirtiniais atvejais. Jeigu šeima turi sunkumų, vaiko teisių specialistai pirmiausia išsiaiškina situaciją ir siūlo pagalbą šeimai, šią įgyvendina savivaldybėje dirbantys atvejo vadybininkai.

Nustačius nesaugią aplinką vaikui, visada prašoma, kad vaiką laikinai globotų artimieji giminaičiai, giminaičiai ar asmenys su vaiku susieti emociniais ryšiais. Tik tais atvejais, kai nėra giminaičių ar asmenų, su vaiku susietų emociniais ryšiais, laikinoji globa gali būti nustatoma globos centre, perduodant vaikus prižiūrėti budintiems globėjams, teikiantiems profesionalias paslaugas arba šeimynoje.

Alytaus rajono vaikų globėjų gretas papildė keturi naujokai

Alytuje įteikti pažymėjimai dar keturiems Alytaus rajono gyventojams, planuojantiems tapti globėjais. Tris mėnesius dalyvavę mokymuose pagal bendrąją globėjų ir įtėvių rengimo programą (toliau – GIMK) šiandien jie jau pasirengę imtis atsakingos globėjų misijos.

Šiuo metu šešiasdešimt šešiose Alytaus rajono šeimose globojami šimtas keturi vaikai, o nuo 2018 metų liepos 1-osios iki dabar net dvylika šeimų buvo pravesti GIMK mokymai.

Alytaus apskrities vaiko teisių skyriaus specialistai (toliau – VTAS) Alytaus rajone ir Alytaus rajono savivaldos atstovai susitiko su globėjais ir globos koordinatoriais, pasveikino naujai į globėjų gretas stosiančiuosius, šnekučiavosi prie puodelio arbatos apie džiugias akimirkas ir, žinoma, rūpesčius. O rūpesčių yra, kad ir paprastų, tokių, kaip neįrengtos, bet labai reikalingos žaidimų aikštelės kiemuose ar neatsakyti kasdieniai klausimai. Globėjai išreiškė didelį norą bendrauti vieni su kitais, kad reikiamu momentu gautų patarimą iš bendraminčių, pasidalintų išgyvenimais. VTAS darbuotojų nuomone, atsiradęs bendravimo poreikis – puikus paskatinimas nedelsiant jungtis prie vaikų globėjų ir įtėvių asociacijos „Šviesa“, kurios steigėjas Evaldas Petraitis gyvena Alytaus rajone.

„Bendravimas ir dalinimasis patirtimi labai svarbus, ypač tokioje jautrioje sferoje, kaip globa. O bendraujant neoficialioje aplinkoje, prie puodelio arbatos, kaip šiandien žmonės atsipalaiduoja, atsisako oficialumų, daug laisviau leidžiasi į diskusiją. Tikiuosi šiandien atsakėme į visus globėjams rūpėjusius klausimus. Norėtųsi daugiau tokių susitikimų ir pokalbių“, - kalbėjo Renata Kruk Alytaus apskrities VTAS patarėja Alytaus rajone.

Savo priklausomybių nepripažįstančių tėvų „nuopelnas“ – kasdien į „karą“ einantys vaikai

„Tai ką išgyvena vaikas, augdamas šeimoje, kurioje vienas ar abu tėvai piktnaudžiauja alkoholiu, galima prilyginti potrauminio streso sutrikimui, kuris išsivysto žmonėms, dalyvavusiems karo veiksmuose ar išgyvenusiems stichines nelaimes“, – tvirtino Romalda Stasionienė, Alytaus apskrities vaiko teisių skyriaus (toliau – VTAS)  mobiliosios komandos vyriausioji specialistė (psichologė).

Alytuje įvyko Alytaus priklausomybių konsultacinio punkto veiklos rezultatų pristatymas. „Šiandienos susitikimą galime pavadinti apskritojo stalo diskusija. Mes kalbėjomės ne tik apie Priklausomybių ligų specialistų asociacijos darbus, priklausomybės alkoholiui žalą, bet diskutavome ir apie Alytuje veikiantį Priklausomybių konsultacinį punktą, ir jo naudą alytiškiams“, – susitikimo įspūdžiais dalijosi Virginijus Tamulionis, Alytaus apskrities VTAS mobiliosios komandos vyriausiasis specialistas (priklausomybių specialistas) ir susitikimo organizatorius.

Susitikime dalyvavo ir Priklausomybių ligų specialistų asociacijos (toliau - asociacija) pirmininkas Gytis Jurevičius ir pirmininko pavaduotojas Deividas Smailys. Į diskusiją su asociacijos atstovais atvyko Vaiko teisių skyriaus, policijos, Bendruomenės namų, Socialinių paslaugų centro, SOS vaikų kaimai Lietuvoje, Psichologinės pedagoginės tarnybos, Psichikos sveikatos centro, Visuomenės sveikatos biuro, Pusiaukelės namų atstovai.

Pasak D. Smailio informacija apie priklausomybes, jų padarinius aktuali ne tik organizacijoms, dirbančioms su socialiai pažeidžiamais žmonėmis, bet ir kiekvienam mūsų. Atlikus tyrimus išaiškėjo, kad net 49 proc. suaugusių Lietuvos gyventojų rizikingai vartoja alkoholinius gėrimus. Tai nereiškia, kad jie turi priklausomybę, bet riba, skirianti nuo jos, labai maža ir šie skaičiai verčia susimąstyti. 

Alytaus apskrities VTAS specialistai įsitikinę, kad pirmas žingsnis kovoje su krize suvokimas – kuo ilgiau šeima neigs priklausomybę, tuo gilesnes traumas patirs vaikai.

V. Tamulionio nuomone, darbas su šeimomis, išgyvenančiomis krizes – didelis iššūkis. Juk svarbiausia, kad šeima įveiktų sunkumus, o vaikai vėl jaustųsi saugūs savo namuose, su savo tėvais. „Nemenka dalimi jaučiuosi už tai atsakingas, nes privalau priklausomybę turinčius šeimos narius nukreipti tinkama linkme“, – kalbėjo V. Tamulionis, po darbo valandų Alytaus apskrities VTAS, besidarbuojantis Alytaus priklausomybių konsultaciniame punkte. 

Dažnai į šį punktą kreipiasi būtent tos šeimos, su kuriomis VTAS Mobiliosios komandos specialistai susiduria kasdienėje savo veikloje. „Pamatęs tuos žmones atėjusius į Priklausomybių konsultacinį punktą, lengviau atsidūstu – reiškia mano darbas nenuėjo veltui, jie motyvuoti ir pasirengę keistis“, – pasidžiaugė V. Tamulionis.

Jaunųjų teisininkų kvietimu Seime faktais griauti mitai apie „vaikų grobimus“

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie SADM direktorė Alina Jakavonienė Seime vykusioje diskusijoje: „Vaikų teisės: kokių sprendimų reikia Lietuvai?“ pabrėžė, kad kai kurie atskirų organizacijų nariai kuria mitus apie naująją vaikų apsaugos sistemą, tačiau jie visi sudūžta į faktus. Skaidres galite rasti čia

„Vaikų teisių gynėjų tikslas yra saugoti ir ginti kiekvieno vaiko teises ir teisėtus interesus. Mūsų tikslas nėra bausti tėvus, mūsų tikslas – saugoti vaikus. Mūsų misija – ginti, gelbėti, gerbti, girdėti, globoti kiekvieną vaiką“, – konferencijos pradžioje sakė A. Jakavonienė.

Kaip pagrindinius pertvarkos tikslus A. Jakavonienė išskyrė ankstyvą atpažinimą šeimų, auginančių vaikus, kurios galimai patiria smurtą ar kitus socialinės rizikos veiksnius. Anot jos, šiame kontekste labai svarbus nepakantumo vaiko teisių pažeidimams visuomenėje ugdymas, visuomenės įtraukimo į šeimų, patiriančių socialinę riziką, atpažinimo didinimas bei pareigos informuoti apie galimus vaiko teisių pažeidimus įtvirtinimas įstatyme.

Tarnybos direktorė A. Jakavonienė pažymėjo, kad vaiko teisių ir interesų apsaugos stiprinimas užtikrinamas keliomis pagrindinėmis priemonėmis: vaiko teisių apsaugos užtikrinimas 24/7, valstybės vaiko teisių apsaugos funkcijos delegavimas Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai, vienodo vaiko teisių apsaugos standarto užtikrinimas visoje LR teritorijoje bei vaiko teisių apsaugos sistemos skaidrumo užtikrinimas.

„Gavę informaciją apie galimą vaiko teisių pažeidimą, vaiko gyvenamojoje ar kitoje neutralioje aplinkoje, kurioje tuo metu yra vaikas, vaiko teisių apsaugos specialistai apsilanko itin skubiai: smurto atveju – tą pačią dieną, tačiau ne vėliau kaip per 6 valandas (gavus pranešimą iš policijos – per 1 valandą), kitais atvejais – per 3 darbo dienas“, – sakė A. Jakavonienė.

Per 7 mėnesius (nuo 2018 m. liepos 1 dienos) gauta apie 10 tūkst. pranešimų dėl beveik 14 tūkst. vaikų, kai galimai buvo pažeistos vaiko teisės. Beveik 70 proc. tokių pranešimų gaunama iš policijos, rečiausiai pranešimai gaunami iš mokytojų ir medikų.

Daugiau statistikos rasite čia.

Renginio metu auditorija supažindinta su vaikų teisių apsaugos teisine aplinka, prelegentai pateikė savo požiūrį į atskirus politikų siūlymus, diskutavo dėl  Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos darbuotojų kompetencijas ir kvalifikaciją.

Jeigu užteko meilės vienam vaikui, užteks ir dar keturiems

Nuolatinė vaiko globa – atsakingas žingsnis, kurį pasiryžta žengti tikrai ne kiekviena šeima. Nuo pat pirmos minutės, nusprendus suteikti likimo nuskriaustam vaikui saugų prieglobstį, namų šilumą ir dalį savo širdies, reikia paaukoti ir daug kantrybės, norint, jog globojamas vaikas jaustųsi esąs savas ir pilnavertis šeimos narys. O jeigu meilės, kuri dažniausiai skiriama vienam globojamam vaikui, prireiktų iškart keturiems? „Iš pradžių laikinai globojome du vaikus, po to galvojome, jog laikinai priimsime dar du jų brolius, bet ilgainiui pripratome prie jų visų ir nebegalėjome išsiskirti, nes tapome viena šeima“ – pripažino kaunietė Lina, kartu su vyru Rimantu nusprendę nuolatinai globoti keturis, našlaičiais likusius, vienos šeimos vaikus – tris brolius ir sesutę.

(Visų šiame straipsnyje minimų asmenų vardai pakeisti, siekiant apsaugoti jų privatumą ir vengiant, kad situacijos būtų atpažintos).

Laikinoji vaikų globa tapo nuolatine

Ugnė ir Matas gyveno laikinojoje globoje jau apie metus, kai šeimą papildė dar du jų broliai – Lukas ir Aurimas. Visi keturi vaikai yra tikri broliai ir sesuo, kurie, dar būdami mažamečiai, neteko savo biologinių tėvų. Vaikų globėjais tapę Lina ir Rimantas tikina, jog iš pradžių neketino tapti daugiavaike šeima, nes vaikais rūpinosi tik laikinai, tačiau ilgainiui, susipažinus su visais vaikais ir iškart juos pamilus, ryžosi tapti jų nuolatiniais globėjais.

„Tarp mūsų stiprus ryšys užsimezgė nuo pat pirmų dienų, kai tik susipažinome. Kiekvieną dieną norėjosi juos visus apkabinti, pabučiuoti, apsaugoti. Juk tie vaikai jau buvo nuskriausti likimo, negalėjome jų nuskriausti dar kartą. O ir mergaitė, augusi su mumis jau kurį laiką, pasakė, kad be brolių niekur neisiu“, jaudinančią savo šeimos istoriją, pasiryžus globoti keturis vaikus, papasakojo globėja.

 

Vaikų talentai džiugina globėjus

Abu sutuoktiniai užaugino pilnametį sūnų, kuris sėkmingai sukūrė savo šeimą ir tėvų namus paliko jau prieš kelerius metus. Linos teigimu, šeimoje atsiradus keturiems vaikams, namai vėl atgijo juose pilna šurmulio, juoko, gyvybės.

„Vaikai yra labai judrūs, energingi, jų visur pilna. Stengiamės, kad jie savo energiją tinkamai išnaudotų, todėl visi trys berniukai lanko dziudo užsiėmimus, o pastebėję, kad mergaitė yra muzikali, paskatinome ją lankyti muzikos mokyklą ir mokytis chorinio dainavimo“, vaikų gebėjimais ir talentais pasidžiaugė moteris.

Anot globėjos, pasididžiavimą kelia ir vaikų noras mokytis. Lina teigė, jog Ugnės mokslo rezultatai puikūs, todėl ji – viena iš klasės pirmūnų. Berniukai taip pat stengiasi mokytis pavyzdingai, neatsilikti nuo sesers. Vaikai laikosi drausmės ir namuose – padeda globėjams atlikti buities darbus, kartu gamina maistą.

„Geri, protingi vaikai. Esame labai laimingi, kad jie su mumis", – pripažino Lina.

 

Specialistai šeimą mini geriausiais žodžiais

Kauno miesto vaiko teisių apsaugos skyriaus vyr. specialistas Valdemaras Ivankevičius, kreipęsis į teismą dėl nuolatinės globos paskyrimo vaikams, teigė, jog itin stiprus ryšys tarp globėjų ir jų globotinių buvo akivaizdus dar iki teismo dienos.

„Mačiau, jog vaikai labai myli Liną ir Rimantą, nesitraukia nuo jų nė per žingsnio, stovi apglėbę vieni kitus. Esu įsitikinęs, jog tokios šeimos, kurioje dabar gyvena vaikai, norėtų kiekvienas, – teigė teisininkas V. Ivankevičius.

Pasak jo, Kauno miesto vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistai paragino sutuoktinius baigti globėjų ir įtėvių kursus bei tapti nuolatiniais vaikų globėjais, nes nesinorėjo, jog broliams ir seseriai tektų išsiskirti, gyventi skirtingose šeimose.

Sutuoktinių tinkamumą tapti nuolatiniais globėjais įvertino ir Kauno miesto Vaikų gerovės centro „Pastogė“ globos ir įvaikinimo tarnybos socialinė darbuotoja Virginija Virbalienė. Anot jos, tai ypatingi žmonės, kurie galėtų tapti pavydžiu kitoms Lietuvos šeimoms.

„Tai išties retas atvejis mūsų darbo praktikoje ir jaudinantis iki pat širdies gelmių. Mums ši šeima ir jos poelgis nuolatinai globoti visus keturis vienos šeimos vaikus kelia ypatingą pagarbą ir pasididžiavimą“, – patikino socialinė darbuotoja V. Virbalienė.

 

Šeimos išgyvenančios sunkumus naudojasi suteiktomis galimybėmis

Sausio mėnesį Lietuvoje aukščiausias grėsmės lygis vaikui buvo nustatytas tik 103 atvejais. Iš jų laikinoji globa patvirtinta 87 atvejais. Taip pat vien per sausį 71 kartą (o per 7 mėnesius - 300 kartų) atvejo vadybos posėdžiuose buvo konstatuota, kad tėvai sprendžia problemas ir vaikai buvo sugrąžinti į biologinės šeimos aplinką. Visus naujausius Tarnybos statistinius duomenis galite rasti čia: http://www.vaikoteises.lt/lt/veikla/statistika/

Primename, jog aukščiausias grėsmės vaikui lygio nustatymas ir jo paėmimas iš tėvų ar atstovų pagal įstatymą yra kraštutinė apsaugos priemonė, kai kyla reali grėsmė vaiko saugumui, sveikatai ar gyvybei. Vaikai iš tėvų paimami tik išskirtiniais atvejais. Jeigu šeima turi sunkumų, vaiko teisių specialistai pirmiausia išsiaiškina situaciją ir siūlo pagalbą šeimai, šią įgyvendina savivaldybėje dirbantys atvejo vadybininkai.

Nustačius nesaugią aplinką vaikui, visada prašoma, kad vaiką laikinai globotų artimieji giminaičiai, giminaičiai ar asmenys su vaiku susieti emociniais ryšiais. Tik tais atvejais, kai nėra giminaičių ar asmenų, su vaiku susietų emociniais ryšiais, laikinoji globa gali būti nustatoma globos centre, perduodant vaikus prižiūrėti budintiems globėjams, teikiantiems profesionalias paslaugas arba šeimynoje.

Vaikai yra visuomenės dalis, kuri savarankiškai negali spręsti iškilusių problemų, nes jiems trūksta žinių, gebėjimų ar galimybių, suaugusieji gali piktnaudžiauti savo galia. Todėl buvo nuspręsta, kad reikia įstatymo ginančio vaikų teises ir 1996 metų kovo 14 d. Seimas priėmė Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą. Įstatymas nustatė pagrindines vaiko teises bei laisves, šių teisių ir laisvių apsaugos bei gynimo svarbiausias garantijas, tėvų, kitų fizinių ir juridinių asmenų atsakomybes už vaiko teisių pažeidimus bendrąsias nuostatas.

Kaip rodo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos statistiniai duomenys, nuo Vaiko teisių apsaugos sistemos reformos pradžios 2018 m. liepos 1 d. sumažėjo atvejų, kada vaikams buvo nustatytas aukščiausias grėsmės lygis, t.y. kai buvo iškilęs pavojus vaiko saugumui, sveikatai ar gyvybei, taip pat padaugėjo atvejų, kada tėvams bendradarbiaujant su Tarnyba ir pakeitus savo elgesį vaikai perkelti dėl kilusio pavojaus jų saugumui sugrįžo į šeimas.

Vaiko teisių apsauga

Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme įtvirtinta, jog vaiko teisių apsaugą Lietuvos Respublikoje užtikrina valstybė ir jos institucijos, vietos savivaldos institucijos, visuomeninės organizacijos, kurių veikla susijusi su vaiko teisių apsauga.

Sistema Lietuvoje
Ginčai dėl vaiko
Socialinės rizikos šeima
Vaikus priimantys asmenys

VAIKO TEISIŲ APSAUGOS
SISTEMOS PERTVARKA

Siekant sukurti nepertraukiamai veikiančią vaiko teisių apsaugos sistemą, kuri užtikrintų vienodos praktikos, apsaugant ir ginant vaiko teises ir teisėtus interesus, formavimąsi ir taikymą valstybėje, savalaikį reagavimą į vaiko teisių pažeidimus ir operatyvų sprendimų priėmimą, nuo 2018 m. liepos 1 d. įsigaliojo nauja, mažųjų interesus labiau apsaugosianti vaiko teisių apsaugos sistema. Plačiau apie pertvarką ir naujausia aktuali informacija

2018 m. liepos 1 d. – 2019 m. sausio 31 d. statistiniai duomenys


 

 

Įvaikinimas ir globa

Įvaikinimas – procesas, kurio metu be tėvų globos likusiam vaikui panaikinamos tarpusavio asmeninės ir turtinės teisės ir pareigos su tėvais ir giminaičiais pagal kilmę ir sukuriamos tarpusavio asmeninės ir turtinės teisės ir pareigos su įtėviais bei jų giminaičiais kaip giminaičiams pagal kilmę.

Įvaikinimas
Globa
Globėjų ir įtėvių mokymas
Vaikų globos įstaigos

X