DĖMESIO! Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Tarnyba) administracija Vilniuje kraustosi į naujas patalpas - iš A. Vivulskio g. 13 į Labdarių g. 8.

Dėl kraustymosi galimi ryšio, tiek interneto, tiek stacionarių telefonų, sutrikimai, todėl prašome kantrybės ir supratingumo šiomis dienomis, jeigu nepavyktų operatyviai susisiekti su Tarnybos administracijos darbuotojais.

Globa

Kas yra globa (rūpyba)?

Vaikui nustatoma globa (rūpyba) tais atvejais, kai jo tėvai dėl įvairių nepalankiai susiklosčiusių aplinkybių - priklausomybių, ligos, socialinių įgūdžių stokos, nesirūpinimo vaiku ar piktnaudžiavimo tėvų valdžia - negali patys auginti vaiko.

Jeigu vaikas yra vyresnis nei 14 metų, jam steigiama rūpyba ir skiriamas rūpintojas. Šios sąvokos siejamos su vaiko dalyvavimu, priimant su juo susijusius sprendimus ar atstovaujant jo interesams, vaikui tenka daugiau atsakomybės. Esminio skirtumo tarp globėjo ir rūpintojo pareigų nėra. 

Globa (rūpyba) - likusio be tėvų globos vaiko, įstatymų nustatyta tvarka patikėto fiziniam arba juridiniam asmeniui, priežiūra, auklėjimas ir ugdymas, kitų jam tinkamų dvasiškai ir fiziškai augti sąlygų sudarymas ir palaikymas, jo asmeninių, turtinių teisių bei teisėtų interesų gynimas ir atstovavimas jiems.

Vaiko globos (rūpybos) dalyviai yra be tėvų globos likęs vaikas, jo biologinė šeima (tėvai ir vaiko giminaičiai) ir globėjas (rūpintojas). Ši globa (rūpyba) vykdoma kartu su Vaiko teisių apsaugos skyriais ir kitomis institucijomis, susijusiomis su vaiko teisių apsauga. Globos (rūpybos) atveju tėvams išlieka tam tikros pareigos vaikams, pavyzdžiui, pareiga mokėti išlaikymą, taip pat teisė matytis su vaiku, jei tai neprieštarauja vaiko interesams.

Vaiko globos nustatymo ir priežiūros procedūras reglamentuoja Vaiko globos organizavimo nuostatai.

 

 

Globa šeimoje

Pirmas žingsnis. Kas gali kreiptis?

Globėjais (rūpintojais) gali būti skiriami:

  1. asmenys iki 65 metų amžiaus, išskyrus artimąjį giminaitį (artimi vaiko giminaičiai yra seneliai, broliai ir seserys), jei jis nori laikinai globoti (rūpinti) jaunesnį kaip 10 metų vaiką;
  2. ne jaunesni nei 21 metų amžiaus, išskyrus artimąjį vaiko giminaitį.

Globoti (rūpinti) norintis asmuo nebūtinai turi būti susituokęs ar privalo turėti būstą, priklausantį jam nuosavybės teise. Svarbiausia, kad asmuo, norintis globoti (rūpinti) be tėvų globos paliktą vaiką, turėtų tinkamas sąlygas vaikui augti ir ugdytis. 

 

Globa šeimynoje

Tėvų globos netekusiam vaikui gali būti nustatyta globa (rūpyba)  šeimynoje.

Kas yra šeimyna?

Šeimyna - teisės aktų nustatyta tvarka įsteigtas pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. 
Šeimyna globoja keturis ir daugiau vaikų (bendras vaikų skaičius šeimynoje su savais vaikais - ne daugiau kaip aštuoni vaikai) šeimos aplinkoje. Bendras vaikų skaičius gali būti didesnis, kai broliai ir seserys neišskiriami, arba mažesnis, jeigu globojamas vaikas su negalia.

Šeimyna yra vaikų globėjas (rūpintojas) užtikrinantis šeimynoje globojamų (rūpinamų) vaikų teisių ir  interesų įgyvendinimą bei apsaugą, teikiantis vaikams socialinę globą, reikiamą pagalbą pagal individualius vaikų poreikius šeimos aplinkoje.

 Finansinė parama

Kiekvienam vaikui, globojamam šeimynoje, jo globos (rūpybos) laikotarpiu kas mėnesį mokama 4 bazinių socialinių išmokų dydžio (152 Eur) globos (rūpybos) išmoka. Kai globojamam vaikui mokama našlaičio pensija ir (arba) periodinė išmoka jo išlaikymui, globos (rūpybos) išmokos dydis yra lygus skirtumui tarp 4 bazinių socialinių išmokų dydžio ir šių išmokų dydžio.
Šeimynos vykdomai vaiko globai (rūpybai) užtikrinti už vaiką, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimynoje, yra skiriamas ir kartą per mėnesį mokamas 4 bazinių socialinių išmokų dydžio (152 Eur) globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas.

 

 

Globa (rūpyba) institucijoje

Likęs be tėvų globos vaikas gali būti apgyvendinamas vaikų globos institucijoje tik išimtiniais atvejais, kai nėra galimybės jo globoti (juo rūpintis) šeimoje, globos centre arba šeimynoje.

Vaiko iki trejų metų globa vaikų globos institucijoje gali būti nustatyta tik išimtiniais atvejais tam pritarus valstybinei vaiko teisių apsaugos institucijai. Valstybinė vaiko teisių apsaugos institucija pritaria vaiko iki trejų metų globai vaikų globos institucijoje tik išimtiniais atvejais, nustačiusi bent vieną iš šių priežasčių:

1) vaikui reikalingos specializuotos sveikatos priežiūros ir (ar) slaugos paslaugos, kurių teikimas negali būti užtikrinamas vaikui nustatant globą šeimoje, globos centre ar šeimynoje;

2) vaiko išskyrimas su broliais, seserimis pažeistų jo geriausius interesus;

3) globa nustatoma dėl skubaus vaiko paėmimo iš jo atstovų pagal įstatymą ir nėra galimybių vaikui nustatyti globą šeimoje, globos centre arba šeimynoje.

Vaiko iki trejų metų globa vaikų globos institucijoje gali trukti ne ilgiau kaip tris mėnesius. 

Šiuo metu Lietuvoje veikia 94 vaikų globos institucijos: sutrikusio vystymosi  kūdikių namai, valstybiniai vaikų globos namai, socialinės globos namai vaikams su negalia, savivaldybių vaikų globos namai, savivaldybių globos grupės bei nevalstybiniai vaikų globos namai.

Įgyvendinant Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014-2020 metų veiksmų plano priemones vaikų globos institucijos persitvarko ir steigia bendruomeninius vaikų globos namus. 2018 m. duomenimis šalyje veikia 84 bendruomeniniai vaikų globos namai, o juose gyvena 490 vaikų.

Atkreiptinas dėmesys, kad nuo 2020 metų likusiems be tėvų globos vaikams ir socialinės rizikos vaikams ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa (išskyrus trumpalaikę socialinę globą iki 3 mėn.) negali būti teikiama vaikų socialinės globos namuose.  

Globos institucijose gyvenančių vaikų skaičius kasmet mažėja. 2014 m. pabaigoje globos namuose augo 3562 vaikai. 2015 m. globos institucijose buvo globojami (rūpinami) 3275 vaikai. 2016 m. tokių vaikų buvo 3186, 2017 m. - 2827.

Globa tėvų prašymu

Jeigu į užsienį išvyksta vienas iš tėvų, vaiko atstovu pagal įstatymą (dėl tėvo ir motinos teisių ir pareigų vaikui lygiateisiškumo) lieka kitas iš tėvų, išskyrus tuos atvejus, kai jis teismo sprendimu yra pripažintas neveiksniu arba jam apribota tėvų valdžia konkretaus vaiko atžvilgiu.
Jeigu į užsienį išvyksta abu tėvai ar turimas vienintelis iš tėvų, prieš išvykdami ne ilgesniam kaip aštuoniolikos mėnesių terminui ir ne vėliau kaip prieš 30 dienų jie turi kreiptis į savo gyvenamosios vietos savivaldybės administraciją ir pateikti prašymą dėl laikinosios globos (rūpybos) vaikui nustatymo bei reikalingus dokumentus. 

Vaiko svečiavimasis

Laikinas svečiavimasis – pastovūs trumpalaikiai suplanuoti susitikimai savaitgaliais, švenčių ar vaiko atostogų metu su vaikų globos institucijoje augančiu vaiku. Vaikui, kurio ryšiai su šeima ir giminaičiais nutrūkę, tokia draugystė yra labai svarbi, nes vaikui yra skiriamas individualus dėmesys, jis gali svečiuotis šeimos aplinkoje ir matyti kitokį šeimos modelį, nei matė, augdamas su biologiniais tėvais. Laikinas svečiavimasis taip pat skatina vaiko pasitikėjimą kitais ir savimi, ugdo atsakomybės jausmą bei formuoja teigiamą savęs vertinimą. 
Socialinės globos įstaigos globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis pagal nuolat Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje gyvenantį fizinį asmenį principus, sąlygas ir tvarką nustato Institucijoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tvarkos aprašas.

Vaiko išleidimo laikinai svečiuotis pas nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantį fizinį asmenį tvarka

Kur reikia kreiptis ir kokius dokumentus pateikti, norint priimti vaiką laikinai svečiuotis?  

Nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantis fizinis dėl vaiko išleidimo laikinai svečiuotis kreipiasi į savo gyvenamosios vietos savivaldybės administraciją pateikdamas tokius dokumentus:

  1. rašytinį prašymą dėl vaiko išleidimo laikinai svečiuotis;
  2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  3. pagal apskaitos formą Nr. 046/a išduotą medicininį pažymėjimą, patvirtintą sveikatos apsaugos ministro 1993 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 507.

Vaiko išleidimo laikinai svečiuotis pas nuolat užsienio valstybėje gyvenantį fizinį asmenį tvarka

Vaikas gali būti išleistas laikinai svečiuotis pas nuolat užsienio valstybėje gyvenantį asmenį, jei dėl to kreipiasi:

  1. vaiko giminaitis;
  2. užsienio valstybės organizacija, kuri turi Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos leidimą vykdyti globojamų (rūpinamų) vaikų laikino svečiavimosi užsienio valstybėje programą Lietuvos Respublikoje.

„Globa-dovana“

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba (toliau – Tarnyba) nuo 2014 m. gegužės 2 d. vykdo socialinę-informacinę akciją „Vaiko globa – neįkainojama dovana“. Akcijos tikslas – kuo plačiau skleidžiant informaciją apie likusių be tėvų globos vaikų globą (rūpybą) ir įvaikinimą bei šeimų galimybes priimti į savo namus šiuos vaikus, atkreipti visuomenės dėmesį į tai, kad vaiko globa yra neįkainojama dovana ne tik vaikui, bet ir jį globojančiam suaugusiajam, visuomenei bei valstybei. 

Tarnyba, siekdama minėto tikslo, 2014–2016 m. įvairiuose renginiuose naudojo stendą „Vaiko globa – neįkainojama dovana“ – mėlyną, papuoštą geltonu kaspinu dėžę, primenančią išpakuojamą dovaną. Prie stendo Tarnybos specialistai švenčių, susitikimų, parodų dalyvius ir svečius supažindino su vaiko globos (rūpybos) šeimoje ir įvaikinimo aktualijomis bei galimybėmis priimti be tėvų globos likusius vaikus į šeimą, dalijo lankstinukus, knygų skirtukus, magnetukus, kalendoriukus, kuriuose pateikta informacija apie globą (rūpybą) šeimoje ir įvaikinimą, bei akcijos atributika papuoštus balionus ir saldainius. 

Taip pat Tarnyba nuo 2015 m. inicijuoja ir kviečia miestų bei rajonų savivaldybių administracijų Vaiko teisių apsaugos skyrius švenčių ir kitų renginių metu, esant galimybėms, naudoti Tarnybos turimą mobilų informacinį stendą „Vaiko globa – neįkainojama dovana“.

2015 m. šis stendas pabuvojo Zarasuose, Kazlų Rūdoje, Lazdijuose, Švenčionyse ir Rokiškyje.

2016 m. mobilus informacinis stendas panaudotas šešiolikoje renginių, įvykusių savivaldybėse ir joms pavaldžiose įstaigose: Druskininkų savivaldybės, Gargždų, Jurbarko, Palangos ir Šiaulių miesto socialinių paslaugų centrų, Vaikų ir paauglių socialinio centro, Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro, „Žiburio” labdaros ir paramos fondo, Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus, Šilalės rajono socialinių paslaugų namų bei Pasvalio rajono paslaugų ir užimtumo centro pagyvenusiems ir neįgaliesiems surengtuose susitikimuose, šventėse ir kitur.  

2017 m. „Vaiko globa – neįkainojama dovana“ atkreipė žmonių dėmesį ir juos informavo Kaišiadorių rajone, Marijampolėje, Molėtuose, Palangoje ir Vilniaus rajone. 

Filmas apie socialinės-informacinės akcijos „Vaiko globa – neįkainojama dovana“ kelionę po Lietuvą

DAUGIAU APIE VAIKO GLOBĄ ŠEIMOJE

DAUGIAU APIE ĮVAIKINIMĄ

Įdomu

Prieraišumas: iššūkiai ir galimybės globojant vaiką ar paauglį

„Ar vaikų globos sistema atitinka globojamo vaiko geriausius interesus?“
Valstybinio audito ataskaita, 2014 m. sausio 31 d.

Tapk globėju!
Apie 4000 vaikų, augančių globos namuose, nori jaustis saugiai ir įgauti pasitikėjimo. 
Visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“

Globa: priimti be ribų 
Globa yra pripažinimas, kad didžiausia meilė, kurią gali duoti kitam žmogui, yra ugdymas, perdavimas savo gyvenimo prasmės.

Vaiko dalyvavimas globos procese iki ir po globos šeimoje nustatymo 
Įsivaizduokime gyvenimą kaip namą. Praeitis yra pamatai, dabartis – vieta, kurioje gyvename, o ateitis – tai stogas, kuris laikysis tvirtai ir apsaugos mus nuo šiauraus vėjo ir negandų. Kalbėdami apie vaiką galime vadovautis tuo pačiu „namo“ principu. Mes turime padėti vaikui statyti tvirtus pamatus ir kurti aplinką, kurioje jis dabar gyvena, kad suaugęs galėtų be baimės savarankiškai kibti į gyvenimą ir kaip paukštis, pakėlęs tvirtus sparnus, išskristi iš mūsų jam sukurto saugaus lizdo.

X