Įvaikinimas

Sutuoktinio vaiko įvaikinimas

1 žingsnis.  Kada galima įvaikinti?

Norint įvaikinti sutuoktinio (-ės) vaiką, vaikas turi būti galimas įvaikinti:

- Vaiko biologinis tėvas (motina) (įrašyti vaiko gimimo liudijime) yra patvirtinęs (-usi) teisme sutikimą įvaikinti vaiką;
- Tėvas (motina) yra nežinomas, miręs ar paskelbtas mirusiu;
- Tėvui (motinai) neterminuotai apribota valdžia vaiko atžvilgiu.

2 žingsnis. Kur kreiptis?

Jeigu norite įvaikinti sutuoktinio (-ės) vaiką, pirmiausiai turite kreiptis į deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrių (toliau – Vaiko teisių apsaugos skyrius).

3 žingsnis. Kokius dokumentus pateikti?

Vaiko teisių apsaugos skyriui pateikti:

 1. Prašymą, kuriame nurodomas Jūsų vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo vieta ir data, gyvenamoji vieta, darbovietė, šeiminė ir materialinė padėtis), šeimos nariai, pageidaujamo įvaikinti sutuoktinio (-ės) vaiko vardas ir pavardė, gimimo data, sveikatos būklė, duomenys apie vaiko tėvą (motiną), kuris nevykdo pareigos auginti vaiką ir dėl to vaikas tapo galimu įvaikinti, bei įvaikinimo motyvai.
 2. Jūsų asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso arba asmens kortelės) kopiją;
 3. Santuokos liudijimo kopiją;
 4. Sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos (046/a) sveikatos pažymėjimą, išduotą gydytojų konsultacinės komisijos;
 5. Įvaikinamo vaiko (046/a) formos sveikatos pažymėjimą;
 6. Pažymą apie šeimos sudėtį, išduotą seniūnijos ar bendrijos pirmininko;
 7. Pažymą apie šeimos gyvenamąsias patalpas (Nekilnojamojo turto registro išduotą pažymėjimą apie įregistruotą nekilnojamąjį turtą arba nuomos sutartis);
 8. Dokumentus apie Jūsų šeimos gaunamas pajamas iš darbovietės (maždaug pusės metų pajamos). Jeigu Jūs užsiimate individualia veikla, reikės pateikti metinę pajamų deklaraciją;
 9. Įvaikinamo vaiko gimimo liudijimo kopiją;
 10. Teismo sprendimo dėl vaiko biologinio tėvo (motinos) neterminuoto valdžios apribojimo ar teismo nutarties dėl sutikimo įvaikinti vaiką kopiją;
 11. Sutuoktinio (-ės) rašytinį sutikimą (laisva forma) dėl jo vaiko įvaikinimo.

4 žingsnis.  Pasirengimo įvaikinti patikrinimas

Vaiko teisių apsaugos skyrius, gavęs aukščiau nurodytus dokumentus, patikrina:

 • Ar Jūs nesate teismo pripažintas neveiksnus arba ribotai veiksnus;
 • Ar Jums nebuvo ar nėra apribota tėvų valdžia;
 • Ar Jūs nebuvote vaiko globėjais (rūpintojais), ir globa nebuvo panaikinta dėl Jūsų kaltės;
 • Ar Jūs nesergate ligomis, kurioms esant Jūs negalėtumėte įvaikinti vaiko;
 • Ar Jūs ir kiti kartu gyvenantys asmenys nėra teisti ar padarę administracinės teisės pažeidimų.

Pradinis Jūsų įvertinimas truks ne ilgiau kaip mėnesį nuo Jūsų rašytinio prašymo tapti įtėviu (įmote) pateikimo.

Jeigu Vaiko teisių apsaugos skyrius nustatytų, jog yra aukščiau numatytų aplinkybių, Jus per 3 darbo dienas raštu informuotų, kad Jūsų pasirengimo įvaikinti vaiką patikrinimas negali būti tęsiamas. 

5 žingsnis. Išvados apie asmens, norinčio įvaikinti vaiką, pasirengimą įvaikinti

Jeigu nenustatoma aplinkybių, dėl kurių Jūs negalėtumėte būti įtėviu (įmote):

 • Vaiko teisių apsaugos skyrius per 3 darbo dienas Jūsų dokumentus nusiunčia globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo (toliau – GIMK) atestuotiems socialiniams darbuotojams, kurie, susipažinę su pateiktais dokumentais, raštu (elektroniniu paštu) ne vėliau kaip per 3 darbo dienas informuoja Jus apie Jūsų pasirengimo įvaikinti vaiką patikrinimo eigą.
 • GIMK programos mokymai, norint įvaikinti sutuoktinio (-ės) vaiką, nėra privalomi. Tačiau GIMK atestuoti socialiniai darbuotojai organizuos individualius susitikimus su Jumis ir parengs išvadą dėl Jūsų pasirengimo įvaikinti vaiką. GIMK atestuoti socialiniai darbuotojai, pasibaigus Jūsų įvertinimui, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų parengia išvadą dėl Jūsų pasirengimo įvaikinti sutuoktinio (-ės) vaiką.
 • GIMK atestuoti socialiniai darbuotojai, parengę išvadą apie Jūsų pasirengimą įvaikinti sutuoktinio(-ės) vaiką, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas raštu informuoja Vaiko teisių apsaugos skyrių, iš kurio gautas prašymas organizuoti Jūsų pasirengimo įvaikinti vaiką patikrinimą.
 • Esant neigiamai GIMK atestuotų socialinių darbuotojų išvadai dėl Jūsų pasirengimo įvaikinti vaiką, GIMK atestuoti socialiniai darbuotojai neigiamą išvadą bei Jūsų dokumentus ir pažymas dėl Jūsų teistumo ir administracinių teisės pažeidimų pateikia Vaiko teisių apsaugos skyriui, o Jums – neigiamos išvados kopiją. Išnykus priežastims, dėl kurių buvo pateikta neigiama išvada dėl Jūsų pasirengimo įvaikinti vaiką, galite pakartotinai kreiptis į Vaiko teisių apsaugos skyrių dėl pasirengimo įvaikinti vaiką patikrinimo. Jeigu nesutinkate su GIMK atestuoto socialinio darbuotojo išvada dėl pasirengimo įvaikinti vaiką, per vieną mėnesį nuo išvados surašymo dienos galite kreiptis į apylinkės teismą pagal savo gyvenamąją vietą su pareiškimu dėl išvados panaikinimo.

6 žingsnis. Teisminis procesas dėl įvaikinimo

Esant teigiamai GIMK atestuotų socialinių darbuotojų išvadai dėl Jūsų pasirengimo įvaikinti vaiką, Jūs turite kreiptis į teismą su pareiškimu dėl įvaikinimo ir pateikti tuos pačius dokumentus, kurie buvo teikiami Vaiko teisių apsaugos skyriui. Visos reikiamos pažymos turi būti išduotos ne ankščiau kaip prieš 12 mėnesių iki dokumentų gavimo teisme dienos. Taip pat būtina pridėti sumokėto žyminio mokesčio kvitą.

 • Išvadas teismui teikia Vaiko teisių apsaugos skyrius ir Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Tarnyba). Jūsų dalyvavimas teismo posėdyje yra būtinas. Kartu dalyvauja ir Jūsų sutuoktinis (-ė). Įvaikinamas vaikas, kuriam yra suėję dešimt metų, dėl įvaikinimo turi būti išklausytas teismo posėdyje. Teismas išsiaiškina, ar įvaikinamasis sutinka būti įvaikintas ir būti įvaikintojo įvaikis, ar sutinka, kad įvaikintojas būtų pripažintas jo tėvu, o jis – įvaikintojo vaiku, taip pat, ar sutinka, kad būtų pakeistas jo vardas, pavardė. Be įvaikinamojo, kuriam yra suėję dešimt metų, rašytinio sutikimo įvaikinti negalima. (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – LR CK) 3.215 str. 1 dalis ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – LR CPK) 485 str. 1 dalis). Įvaikinamas vaikas, įvaikinamasis, kuriam nėra suėję dešimt metų, dėl įvaikinimo, vardo ir pavardės pakeitimo turi būti išklausytas teismo posėdyje, jei jis sugeba išreikšti savo nuomonę ir suformuluoti pažiūras (LR CK 3.215 str. 2 d. ir LR CPK 485 str. 2 d.).
 • Teismo posėdžiai yra uždari. Teismas vertina, ar tinkamai įvykdyta ikiteisminė įvaikinimo procedūra, ar Jūs atitinkate keliamus reikalavimus ir esate tinkamai pasirengęs įvaikinti vaiką, ar įvaikinimas atitinka įvaikinamo vaiko geriausius interesus. Teismo sprendimas įvaikinti įsiteisėja po 30 dienų, jeigu sprendimas nėra apskundžiamas apeliacine tvarka. Paduoti apeliacinį skundą turi teisę tik byloje dalyvaujantys asmenys.
 • Įvaikintam vaikui paliekami jo individualybę išsaugantys duomenys – gimimo data ir vieta. Šių duomenų keisti negalima. Tačiau Jūs turite teisę kartu su sutuoktinio (-ės) susitarimu pakeisti kitus vaiko duomenis – suteikti vaikui įvaikintojo pavardę.
 • Paprastai įvaikinimo bylos nagrinėjimas teisme baigiamos ir sprendimas dėl įvaikinimo priimamas ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo pareiškimo priėmimo dienos. Išimtiniais atvejais, kai tai būtina dėl vaiko interesų, šis terminas gali būti pratęstas.
 • Įsiteisėjus teismo sprendimui dėl įvaikinimo ar sprendimą leidus vykdyti skubiai, Jūs turite kreiptis į civilinės metrikacijos įstaigą, užregistravusią vaiko gimimą, naujam gimimo liudijimui gauti.

Asmenų aptarnavimas

Asmenys, besidomintys įvaikinimu, gali kreiptis į Tarnybą adresu A. Vivulskio g. 13, Vilniuje, tel. (8 5) 231 0928, faks. (8 5) 231 0927 ir el. p. info@vaikoteises.lt. Asmenis aptarnaujantis asmuo – Tarnybos Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausioji specialistė Mažena Ivanova.

Tarnybos darbo laikas:

Pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais ir ketvirtadieniais – nuo 8 val. iki 17 val.

Penktadieniais – nuo 8 val. iki 15.45 val.

Pietų pertrauka – nuo 12 val. iki 12.45 val.

Darbuotojai, dirbantys kitokiu laiku.

X