Vaiko teisių apsauga

Jei smurtą patiriančiam vaikui kyla grėsmė jo sveikatai ar gyvybei, prašome pirmiausia nedelsdami kreiptis į policiją.
Apie smurtą prieš vaiką turėtume pranešti, kaip minėta, policijai ir (arba) vaiko gyvenamosios vietos savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui. Jis, bendradarbiaudamas su kitais vaiko gerovės srityje dirbančiais specialistais, inicijuos ir organizuos smurtą patyrusiam vaikui reikiamą pagalbą. 

Lietuvos Respublikos teisės aktai kol kas nenustato vaiko, kuris turi būti prižiūrimas suaugusio asmens, amžiaus ribos. Civilinio kodekso 3.165 straipsnio 1 dalis nurodo, kad tėvai turi teisę ir pareigą auklėti savo vaikus ir yra atsakingi už jų auklėjimą ir vystymą, taip pat privalo rūpintis atžalų sveikata, jų dvasiniu ir moraliniu ugdymu. Taigi tėvai yra atsakingi už vaiko poreikių tenkinimą bei saugumo užtikrinimą.
Sprendžiant, ar vaikas gali savarankiškai vykti į mokyklą, grįžti iš jos ir vienas likti namuose, būtina įvertinti vaiko psichologinį pasiruošimą būti be suaugusio asmens priežiūros ir jo įgūdžius. Jūs, užtikrinę vaiko saugumą ir poreikių patenkinimą, nepažeistumėte pareigos tinkamai rūpintis savo vaiku.
Vis dėlto, kiti asmenys, įtarę, kad namuose paliekamas vaikas, kuris, jų nuomone, negali savimi pasirūpinti, ar vaikas paliekamas ilgam laikui, be maisto ir pan., gali kreiptis į savivaldybės vaiko teisių apsaugos skyrių. Jo specialistai apsilankytų vaiko gyvenamojoje vietoje, išsiaiškintų situaciją ir, esant būtinybei, imtųsi priemonių, kad būtų apgintos vaiko teisės bei geriausi interesai.

Į Šengeno erdvės valstybes nepilnametis laikinai gali išvykti ir vienas, t. y. nelydimas tėvų arba vieno iš tėvų, ir su vienu iš tėvų be tėvų (kito tėvo) sutikimo. Jam būtina turėti pasą arba asmens tapatybės kortelę.  
Vaikui, laikinai vykstančiam į ne Šengeno valstybę su bent vienu iš tėvų, kito tėvo rašytinio sutikimo taip pat nereikia.
Jei vaiko pavardė nesutampa su vieno iš tėvų, su kuriuo vaikas vyksta, pavarde, Lietuvos Respublikos pareigūnai gali pareikalauti pateikti vaiko gimimo liudijimą. 
Tik vaikui vykstant į ne Šengeno valstybę vienam ar su lydinčiu asmeniu, reikalingas bent vieno iš jo tėvų rašytinis notaro patvirtintas sutikimas.
Vaikų laikiną išvykimą iš Lietuvos į užsienio valstybes, nepriklausančias Šengeno erdvei, reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 22 d. nutarimas Nr. 302 „Dėl vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes, nepriklausančias Šengeno erdvei, tvarkos aprašo patvirtinimo“.

X