Vaiko teisių apsaugos ir užimtumo specialistų dialogas atvėrė galimybes paaugliams, kurie nei mokosi, nei dirba

Kiekvienoje savivaldybėje yra jaunuolių, paauglių, kurie anksti pasitraukė iš švietimo sistemos, turi priklausomybių, yra žinomi teisėsaugos pareigūnams, gyvena sunkumus patiriančioje šeimoje ar pan. Kaip sumažinti jaunimo nedarbą ir pagerinti jaunuolių, kurie nei dirba, nei mokosi, padėtį, padedant susirasti darbą baigus mokslus, susitikimo metu sprendė Utenos apskrities Vaiko teisių apsaugos skyriaus (toliau – VTAS) atstovai bei Utenos jaunimo užimtumo skyriaus vedėja Virginija Jaruševičiūtė.

„Skyriaus darbuotojams, kasdien reaguojantiems į pranešimus dėl galimų vaiko teisių pažeidimų, tenka bendrauti su 16 metų sulaukusiais paaugliais, kurie dėl tam tikrų praeityje susiklosčiusių nepalankių aplinkybių jau nesimoko ir nėra motyvuoti mokytis ateityje. Siekiant jiems padėti, būtina rasti jaunuolių amžių bei gebėjimus atitinkantį užimtumą, – tokį, kuris sudomintų paauglius, būtų jiems priimtinas, keltų jų savivertę bei ugdytų turimus gebėjimus“, – sako VTAS vedėja Irena Gaigalienė.

Anot I. Gaigalienės, labai svarbu visoms vaikų gerove besirūpinančioms institucijoms bendradarbiauti ir ieškoti bendrų galimų sprendimų, jaunuoliams, nelinkusiems mokytis, tačiau norintiems užsiimti kita socialiai tinkama veikla, save realizuoti – įsidarbinti, savanoriauti ar prisijungti prie kitų iniciatyvų.

Tačiau Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijoje numatyta, kad kiekvienas vaiko turi teisę būti apsaugotas nuo ekonominio išnaudojimo ir nuo bet kokio darbo, kuris gali būti pavojingas jo sveikatai arba trukdyti jam mokytis, gali kenkti jo sveikatai ir fiziniam, protiniam, dvasiniam, doroviniam bei socialiniam vystymuisi.

Asmeniui iki 18 metų suteikiamas darbas turi būti saugus, nekelti pavojaus sveikatai, fiziniam, psichiniam, moraliniam ir socialiniam vystymuisi, nepakenkti mokymuisi.

Taigi, asmenys iki 18 metų negali užsiimti darbais, kurie yra įtraukti į Pavojingų darbų sąrašą

Tai darbai, pasižymintys didesne profesine rizika, kuriai esant traumos ar kitokia darbuotojo sveikatos pakenkimo tikimybė dėl kenksmingo ir (ar) pavojingo darbo aplinkos veiksnio (veiksnių) poveikio yra didesnė.