Naujienos

Kuo skiriasi „vaiko paėmimas iš jam nesaugios aplinkos“ nuo „vaiko paėmimo iš atstovų pagal įstatymą“?

Vaiko paėmimas iš nesaugios aplinkos dar nereiškia, kad vaikas paimamas iš tėvų ar kitų atstovų pagal įstatymą. Iš nesaugios aplinkos paimtas vaikas nenustačius pavojaus jam, yra perduodamas tėvams ar kitiems atstovams pagal įstatymą. Tik tais atvejais, kai kyla grėsmė vaiko saugumui, sveikatai ir (ar) gyvybei ir nustatomas antrasis grėsmės vaikui lygis, vaikas yra paimamas iš tėvų ar kitų atstovų pagal įstatymą. 

Vaiko paėmimas iš jam nesaugios aplinkos

Vaiko paėmimas iš jam nesaugios aplinkos -  tai Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vykdoma laikina vaiko teisių apsaugos priemonė vaiko saugumui užtikrinti, kai kyla grėsmė jo saugumui, sveikatai ar gyvybei, iki bus nustatytas grėsmės vaikui lygis.

Vaikas gali būti paimamas iš jam nesaugios aplinkos, tačiau tai dar nereiškia, kad vaikas yra ar bus paimtas iš atstovų pagal įstatymą.

Vaikas gali būti paimtas iš jam nesaugios aplinkos, kai: kyla pavojus vaiko ir (ar) specialisto gyvybei ir (ar) sveikatai; vaikas paliktas be priežiūros arba paliktas prižiūrėti asmenims, kurie netinkamai juo rūpinasi ir dėl to kyla grėsmė jo saugumui, sveikatai ar gyvybei; tėvai arba turimas vienintelis iš tėvų yra dingę ir jų ieškoma; tėvai arba turimas vienintelis iš tėvų laikinai negali rūpintis vaiku dėl abiejų tėvų ar vieno iš jų ligos, suėmimo, bausmės atlikimo ar kitų svarbių priežasčių.

Vaiką paėmus iš jam nesaugios aplinkos vaiko teisių apsaugos specialistai per dvi darbo dienas įvertina grėsmės vaikui lygį. Specialistai, paėmę vaiką iš jam nesaugios aplinkos ir nenustatę grėsmės vaikui lygio arba nustatę pirmąjį grėsmės vaikui lygį perduoda vaiką jo atstovams.

 Tarnybos teritorinio skyriaus specialistai, nustatę, kad vaikas negali būti perduotas jo atstovams pagal įstatymą dėl to, kad nustatytas pavojus vaiko saugumui, sveikatai ar gyvybei, nustato antrąjį grėsmės vaikui lygį ir imasi atitinkamų veiksmų, nustatytų teisės aktuose.

Vaiko paėmimas iš jo atstovų pagal įstatymą

Vaiko paėmimas iš jo atstovų pagal įstatymą - tai Tarnybos priemonė nustačius antrąjį grėsmės vaikui lygį.

Antrasis grėsmės vaikui lygis nustatomas įvertinus socialinės aplinkos rizikos veiksnius bei veiksnius, susijusius su vaiko tėvais ar kitais vaiko atstovais ir jų santykiais su vaiku bei nustačius, kad jie kelia realų pavojų vaiko saugumui, sveikatai ir (arba) gyvybei, arba nustačius, kad vaiko atstovai nesiima reikiamų veiksmų vaiko saugumui užtikrinti ir taip sudaro sąlygas atsirasti grėsmei vaiko sveikatai ar gyvybei.

Tarnybos teritorinis skyrius, nustatęs antrąjį grėsmės vaikui lygį imasi įstatymuose nustatytų veiksmų: užtikrina vaiko laikiną apgyvendinimą; inicijuoja atvejo vadybos procesą ir teikia prašymą dėl mobiliosios komandos sudarymo; ne vėliau kaip per tris darbo dienas kreipiasi į teismą dėl leidimo paimti vaiką iš jo atstovų pagal įstatymą išdavimo.

Teismui išdavus leidimą paimti vaiką iš jo atstovų pagal įstatymą, Tarnybos specialistai per tris darbo dienas nuo leidimo išdavimo teikia savivaldybės administracijos direktoriui nurodymą nustatyti vaikui laikinąją globą (rūpybą) ir paskirti konkretų laikinąjį globėją (rūpintoją).

 

X