Naujienos

Nuo 2018 m. sausio 1 dienos įsigaliojusios vaiko teisių apsaugos naujovės

1. Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (LR CK) nustatyti konkretūs terminai, kuomet tėvams nesiimant aktyvių veiksmų ir nekeičiant savo elgesio po vaiko paėmimo, jiems gali būti ribojama tėvų valdžia. Kai šio kodekso 3.254 straipsnio 3 punkte nustatytu pagrindu yra nustatyta vaiko laikinoji globa, valstybinė vaiko teisių apsaugos institucija ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo vaiko laikinosios globos nustatymo kreipiasi į teismą dėl tėvų (tėvo ar motinos) valdžios apribojimo, išskyrus atvejus, kuriais, nustačius vaiko laikinąją globą, tėvai (tėvas ar motina) deda pastangas pakeisti savo elgesį arba yra kitų priežasčių, kurios valstybinei vaiko teisių apsaugos institucijai leidžia pagrįstai manyti, kad egzistuoja reali galimybė grąžinti vaiką į šeimą.“

Ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo teismo sprendimo dėl laikino tėvų (tėvo ar motinos) valdžios apribojimo įsiteisėjimo valstybinė vaiko teisių apsaugos institucija, o prireikus prokuroras kreipiasi į teismą dėl laikino tėvų (tėvo ar motinos) valdžios apribojimo tęsimo arba neterminuoto tėvų (tėvo ar motinos) valdžios apribojimo nustatymo.

2. Vaikų, kuriems nustatyta globa (rūpyba), ir globėjų (rūpintojų) centralizuotą apskaitą tvarko Vyriausybės įgaliota institucija Vyriausybės nustatyta tvarka (LR CK). VTAS turi aktyviai bendradarbiauti tarpusavyje, siekdami nustatyti vaikui globą šeimoje ir domėtis, ar kitose savivaldybėse yra parengtų asmenų, kurie galėtų globoti vaiką (-us).

3. Socialinių paslaugų įstatymo pakeitimu apibrėžtos budinčio globotojo, globos centro sąvokos. Budintis globotojas – fizinis asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse globėjui (rūpintojui) keliamus reikalavimus, išklausęs globėjų ir įtėvių mokymus ir budinčių globotojų konsultavimo kursus, pagal su globos centru sudarytą tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį prižiūrintis likusius be tėvų globos vaikus, socialinės rizikos vaikus, su kuriais nėra susietas giminystės ryšiais, arba šioje sutartyje nustatytais atvejais teikiantis kitokią pagalbą vaiko tėvams, siekiant grąžinti vaiką į šeimą. Budintis globotojas vykdo veiklą pagal individualios veiklos pažymėjimą). Nustatytos konkrečios jų pareigos.

4. Praplečiamos galinčių įvaikinti asmenų amžiaus ribos, siejant jas ne su konkrečia 50 metų amžiaus riba, o su  darbo santykių faktu (darbingo amžiaus asmuo – asmuo iki Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatyto senatvės pensijos amžiaus). Nuo 2018-01-01 įvaikinti turės teisę darbingo amžiaus asmenys, tinkamai pasirengę įvaikinti. Išimtiniais atvejais teismas galės leisti ir vyresnio amžiaus asmenims.

5. Praplėsti šie apibojimai, dėl kurių asmenys negalės tapti įvaikintojais: įvaikintojais negalės būti asmenys, nuo kurių yra atskirtas vaikas, nuteisti už tyčinį nusikaltimą žmoniškumui, žmogaus gyvybei, laisvei, seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui, vaikui ir šeimai, visuomenės saugumui, dorovei, nusikaltimą, pavojingą žmogaus gyvybei ir sveikatai, sunkų sveikatos sutrikdymą, taip pat nusikaltimą, susijusį su disponavimu narkotinėmis ar psichotropinėmis, nuodingosiomis ar stipriai veikiančiomis medžiagomis, neatsižvelgiant į tai, ar teistumas yra išnykęs, ar panaikintas įstatymų nustatyta tvarka. Dėl asmens, nuteisto už kitas nusikalstamas veikas, teisės įvaikinti sprendžia teismas, įvertinęs padarytos nusikalstamos (nusikalstamų) veikos (veikų) pobūdį ir pavojingumą bei atsižvelgdamas į vaiko interesus.

6. Lietuvos Respublikos Darbo kodekso pakeitimais įvaikinusiai šeimai suteikiamos tokios pačios atostogos, kokiomis naudojasi visi tėvai gimus vaikui. Siekiant paskatinti įvaikinimą, palengvinti adaptacinį periodą ir užtikrinti finansinę paramą vaikus įvaikinusioms šeimoms.

Tėvystės atostogos (DK 133 straipsnis papildytas nauja 2 dalimi) – per tris mėnesius nuo teismo sprendimo įvaikinti įsiteisėjimo (skubaus vykdymo atveju – per tris mėnesius nuo sprendimo vykdymo pradžios) dienos darbuotojams suteikiamos trisdešimt kalendorinių dienų nepertraukiamos trukmės tėvystės atostogos. Įvaikinus du ir daugiau vaikų – šios atostogos suteikiamos per šešis mėnesius nuo teismo sprendimo įvaikinti įsiteisėjimo (skubaus vykdymo atveju – per šešis mėnesius nuo sprendimo vykdymo pradžios) dienos. Šioje dalyje nurodytos atostogos nesuteikiamos tuo atveju, kai įvaikintas sutuoktinio vaikas arba kai įtėviui tam pačiam vaikui prižiūrėti jau buvo suteiktos atostogos vaikui prižiūrėti. Už nustatytų atostogų laiką mokama Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo nustatyta išmoka.

Įvaikinto vaiko priežiūros atostogos (DK 134 straipsnio 2 dalies pakeitimas)   –  per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo įvaikinti įsiteisėjimo (skubaus vykdymo atveju – per vieną mėnesį nuo sprendimo vykdymo pradžios) dienos pagal šeimos pasirinkimą įmotei ar įtėviui, išskyrus atvejus, kai įvaikintas sutuoktinio vaikas arba kai įmotei (įtėviui) tam pačiam vaikui prižiūrėti jau buvo suteiktos atostogos pagal šio straipsnio 1 dalį, suteikiamos dvidešimt keturių mėnesių trukmės atostogos vaikui prižiūrėti. Jeigu darbuotojas tuo pačiu metu tam pačiam vaikui prižiūrėti turi teisę tiek į atostogas pagal šio straipsnio 1 dalį, tiek pagal šią dalį, darbuotojui suteikiamos atitinkamos atostogos jo pasirinkimu. Darbuotojai, turintys teisę gauti šias atostogas, gali jas imti pakaitomis. Įvaikinto vaiko priežiūros atostogos bus apmokamos Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo 14 straipsnio nustatyta tvarka.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba intensyviai ruošiasi vaiko teisių apsaugos sistemos pertvarkai nuo 2018 metų liepos 1 dienos, Seimui priėmus Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą. „Sukursime nepertraukiamai veikiančią vaiko teisių apsaugos sistemą, kuri užtikrins vienodą praktiką, apsaugant ir ginant vaiko teises. Pradės veikti kitos kokybės vaiko teisių apsauga. Mūsų siekis – visoje Lietuvoje turėti tuos pačius vertybinius pamatus, aiškų reagavimą į vaiko teisių pažeidimus ir operatyvų sprendimų priėmimą, – pabrėžia Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadovė Žydronė Žukauskaitė-Kasparienė, pažymėdama, kad įsigaliojus įstatymui, savivaldybėse dirbantys Vaiko teisių apsaugos skyrių darbuotojai taps centrinės institucijos darbuotojais, tad Tarnyboje dirbs per 640 žmonių. Vaiko teisių apsaugos tarnybos bus pavaldžios centrinei institucijai ir dirbs pagal vieningus standartus.

Toliau yra vykdomas projektas „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“: www.pertvarka.lt 

Istorija: augindama tris vaikus, Alina įsivaikino mergaitę ir tuo pačiu susilaukė penktojo vaiko

Apie įvaikinimą ji yra nusprendusi kalbėti atvirai dėl to, kad nori, jog lietuviams ši procedūra atrodytų įprasta ir natūrali. Dabar dažnai į įvaikinimą žiūrima kaip į labai ypatingą, kartais ir sudėtingą žingsnį, kartais įtėviai laikomi kone didvyriais. Moteris sakė: „Į įsivaikinančiuosius siūlyčiau žiūrėti natūraliai, taip pat kaip į biologinius vaikus auginančius tėvus. Jei kiekvienas visuomenėje gyvenantis vaikas yra vienodai svarbus, tuomet vienintelis kelias į visuomenę be vaikų namų yra šeimų atvirumas. Mes kaip visuomenė turime įveikti susikurtus mitus, nuostatas apie vaikus, kurie neteko tėvų, ir jiems atsiverti.“

Skaitykite daugiau: Lrytas.lt  „Ketvirtą vaiką įsivaikinti nusprendusiai šeimai likimas iškrėtė pokštą“

 

Kūdikį įsivaikinusi moteris: tuo metu Lietuvoje tik dvi šeimos būtų priėmusios tokį vaiką

Nuo 2018 m. įsigalios tėvystės atostogos įvaikintojams, t. y., įvaikinus vaiką, kaip ir šeimoje gimus kūdikiui, tėvams skiriamos mėnesio atostogos. Kita ne mažiau svarbi dalis – įvaikinto vaiko priežiūros atostogos: iki šiol buvo suteikiami tik trys mėnesiai, nepriklausomai nuo vaiko amžiaus, o nuo kitų metų bus suteikiamos 2 metų vaiko priežiūros atostogos ir jos bus apmokamos.

Daugiau apie įvaikinimo procedūras iš pirmų lūpų:

http://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/197575/kudiki-isivaikinusi-moteris-tuo-metu-lietuvoje-tik-dvi-seimos-butu-priemusios-toki-vaika

Vaiko teisių apsaugos kontrolierei pristatyta Tarnybos pertvarka

Vaiko teisių apsaugos kontrolierei Editai Žiobienei bei jos patarėjams pristatyta Vaiko teisių apsaugos sistemos pertvarka bei Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos naujos struktūros projektas. Susitikime dalyvavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Tarnybos bei Kontrolieriaus įstaigos atstovai.

Tarnybos vadovė Žydronė Žukauskaitė - Kasparienė pristatė struktūros modelį, kalbėjo apie vienodą vaiko teisių apsaugos užtikrinimo politiką bei praktiką, visiems aiškius jų darbo procesus, bendras vertybes - vienodą Tarnybos veiklos matymą visuose Lietuvos regionuose.

Pasak Socialinės apsaugos ir darbo viceministrės Vilmos Augienės, vaiko teisės užtikrinamos per jo būvimą su tėvais, tad labai svarbus yra darbas su šeima, operatyvus reagavimas į problemas šeimose.

Susitikime taip pat daug kalbėta apie globos centrus, laikinosios globos organizavimo procesus, atvejo vadybą, žmogiškųjų išteklių paskirstymą, vaiko teisių apsaugos specialistų darbą bei jų darbo naujoves, nuo liepos 1 d., įsigaliojus Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymui.

Nuodugniai nagrinėtas mobiliųjų komandų darbo organizavimas, budėtojų atsakomybės.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba nuolat organizuoja susitikimus bei pasitarimus dėl Tarnybos pertvarkos.

 

Vilniuje startuoja GIMK metinė konferencija

Šiandien, gruodžio 19 d. (antradienį), Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba organizuoja konferenciją „Kaip bendradarbiauti, siekiant bendro tikslo“, skirtą atestuotiems globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymo ir konsultavimo (GIMK) socialiniams darbuotojams.

Konferencijoje tarnybos atstovai apžvelgs 2017 metų Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymo ir konsultavimo paslaugų ir VVTAĮT vizitų į įstaigas, teikiančias GIMK paslaugas, apžvalga.

Apie globėjų (rūpintojų) ir įtėvių rengimo sistemos, įvadinių ir tęstinių mokymų programos plėtrą ir tobulinimą pranešimą skaitys GIMK atestuoti socialiniai darbuotojai ir GIMK programos metodinių dokumentų paketo parengimo ekspertai Daiva Matulevičiūtė ir Ričardas Kukauskas.

GIMK atestuotų socialinių darbuotojų neformalų bendradarbiavimą socialiniame tinkle „Facebook“ - grupę „GIMK specialistai“ pristatys GIMK atestuotos socialinės darbuotojos, grupės „GIMK specialistai“ administratorės Greta Giriūnaitė ir Raminta Barauskaitė.

Apie internetinės svetainės www.javakis.lt e-paslaugas „Įtėvių, globėjų (rūpintojų) nuotolinis informavimas ir konsultavimas“ kalbėspranešėjai VVTAĮT veiklos planavimo ir stebėsenos skyriaus vedėja Agnė Marčiukaitienė ir vyr. specialistė Evelina Keturakytė.

Konferencijos dalyvius lektorė Daiva Vietrinienė taip pat mokys, kaip bendradarbiauti, kad būtų pasiektas bendras tikslas

Numatytas darbas grupės, analizės, praktinės užduotys.

Tarnyba, įgyvendindama Vaiko gerovės 2016–2018 metų veiksmų planą, organizuoja darbuotojų, siekiančių vykdyti asmenų, norinčių tapti vaiko globėjais (rūpintojais), įtėviais, rengimą ir vertinimą, mokymą pagal bendrą globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymo programą ir organizuoja jų atestavimą.

Konferencija vyksta Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos posėdžių salėje (II aukšte), adresu Konstitucijos pr. 3, Vilniuje.

Vaikams: tiesioginės konsultacijos

Vaikai, patiriantys smurtą, nepriežiūrą, turintys klausimų dėl jų teisių užtikrinimo ar kitų aktualių klausimų ir pan., interneto svetainėje www.pagalbavaikams.lt gali tiesiogiai bendrauti su Pagalbos vaikams linijos konsultantu.

Taip pat konsultantui pateikti klausimą gali ir suaugusieji, nežinantys, kaip reaguoti ar kur kreiptis dėl vaiko, kuriam reikia pagalbos.*

Tiesioginė konsultacija – galimybė gauti operatyvų atsakymą į iškilusį klausimą, problemą, norint rasti pagalbos ar pranešti apie galimus vaiko teisių pažeidimus, siekiant, jog situacija pasikeistų.

Toks elektroninis konsultavimas plėtojamas, įgyvendinant Europos Sąjungos projektą „Jaunimo ir vaikų konsultavimo bei informavimo paslaugų teikimas viešojoje e-erdvėje“. Jį vykdo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, bendradarbiaudama su Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Dėl išsamesnės konsultacijos į Pagalbos vaikams liniją galima kreiptis el. paštu: info@pagalbavaikams.lt, skyrybos@pagalbavaikams.lt ar skambinti į VšĮ „Vaikų liniją“ nemokamu telefono numeriu 116 111 ir prašyti sujungti su Pagalbos vaikams linija (darbo laikas I–V (darbo dienomis) nuo 11 iki 19 val.).

* Tiesioginė konsultacija galima, jei tuo metu yra prisijungęs konsultantas. Jei konsultantas neprisijungęs, į Pagalbos vaikams liniją galima kreiptis el. paštu arba telefonu.

Vaiko teisių apsaugos sistemos reforma aptarta Vyriausybėje

Šiandien, gruodžio 12 d., Socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Vilma Augienė, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadovė Žydronė Žukauskaitė Kasparienė Ministro Pirmininko patarėjui savivaldos, regioninės bei socialinės politikos ir sporto klausimais Elvinui Jankevičiui, Politikos įgyvendinimo grupės vyriausiajai patarėjai Eglei Neciunskienei bei kitiems Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovams pristatė Vaiko teisių apsaugos sistemos reformą bei jos naująją struktūrą.

Diskutuojant apie sistemos pertvarką, akcentuota vaiko gerovė, nenutrūkstama vaiko teisių apsauga, 2018 m. liepos 1 d., įsigaliojus Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymui. Ieškant geriausių sprendimų, daug kalbėta apie tarpinstitucinio bendradarbiavimo svarbą.  Aptarti vaiko teisių apsaugos sistemoje dirbančių žmonių sunkumai bei atlygiai.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba Vaiko teisių apsaugos sistemos reformą taip pat planuoja pristatyti  Vyriausybės vadovui Sauliui Skverneliui, Lietuvos savivaldybių asociacijai, Seimo socialinių reikalų ir darbo komitetui, kitų svarbių institucijų atstovams. 

Tarnyba nuolat susitinka su šalies savivaldybių Vaiko teisių apsaugos specialistais, rengia diskusijas, atsižvelgia rengiant sistemos pertvarką į specialistų nuomonę, atsako į rūpimus klausimus, reaguoja į pastabas, diskutuoja aktualiais klausimais, derina funkcijas, aktyviai kviečia susitikimuose dalyvauti visus sistemoje dirbančius asmenis.

X