Komisijos

Asmenų, siekiančių įgyti teisę vykdyti asmenų pasirengimo globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką patikrinimą, atestacijos komisijos sudėtis

1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyriausioji patarėja bendradarbiavimo su savivaldybėmis klausimais Daina Urbonaitienė (komisijos pirmininkė);

2. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įvaikinimo ir globos skyriaus vedėja Agnė Marčiukaitienė;

3. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įvaikinimo ir globos skyriaus patarėja Rūta Pabedinskienė;

4.  VšĮ SOTAS (Socialinės tarnystės savanoriai) psichologas, įgijęs Tarnybos atestuotų asmenų rengėjo kvalifikaciją, Andrius Atas;

5. VšĮ „Pagalbos paaugliams iniciatyva“ direktorius, įgijęs Tarnybos atestuotų asmenų rengėjo kvalifikaciją, Zigmas Giedrimas;

6. VšĮ Paramos vaikams centro socialinė darbuotoja, konsultantė, mediatorė ir supervizorė, įgijusi Tarnybos atestuotų asmenų rengėjo kvalifikaciją, Laima Nausėdaitė;

7. Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro direktorė, įgijusi Tarnybos atestuotų asmenų rengėjo kvalifikaciją, Diana Deveikienė;

8. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įvaikinimo ir globos skyriaus vyriausioji specialistė Evelina Keturakytė (komisijos posėdžių sekretorė, neturinti balso teisės).

Komisija sudaryta Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. BV-115, vadovaujantis Asmenų, siekiančių įgyti teisę vykdyti asmenų pasirengimo globoti (rūpinti) ar įvaikinti vaiką patikrinimą, atestacijos tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. BV-5 „Dėl Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. BV-98 „Dėl Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2013 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. BV-30 „Dėl asmenų, siekiančių įgyti teisę vykdyti asmenų pasirengimo globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką patikrinimą, atestacijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo“ 8–9 punktais.

 

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įvaikintojų parinkimo galimam įvaikinti vaikui ir įvaikintojų parinkimo rastam vaikui laikinai globoti komisijos, patvirtintos direktoriaus 2018-04-03 įsakymu Nr. BV-32, sudėtis.

1.1. Giedrė Mikalauskienė - Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos darbo ministerijos (toliau - Tarnyba) Įvaikinimo ir globos skyriaus vyriausioji specialistė (komisijos pirmininkė);

1.2. Eglė Vainoraitė - Rauktienė - Tarnybos Įvaikinimo ir globos skyriaus vyriausioji specialistė (komisijos pirmininkės pavaduotoja);

1.3. Evelina Keturakytė - Tarnybos Įvaikinimo ir globos skyriaus vyriausioji specialistė;

1.4. Agnė Marčiukaitienė - Tarnybos Įvaikinimo ir globos skyriaus vedėja;

1.5.Jurgita Jankūnaitė - Tarnybos Pagalbos vaikams ir šeimoms skyriaus vyriausioji specialistė;

1.6. Gintarė Latakė - Tarnybos Teisinės pagalbos ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyriausioji specialistė;

1.7. Toma Jonavičiūtė - Tarnybos Įvaikinimo ir globos skyriaus vyriausioji specialistė (Komisijos posėdžio sekretorė, neturinti balso teisės);

1.8. Jurgita Juodytė - Tarnybos Įvaikinimo ir globos skyriaus vyriausioji specialistė (Komisijos posėdžio sekretorė, neturinti balso teisės).

Komisija sudaryta vadovaujantis Įvaikinimo apskaitos Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 10 d. nutarimu Nr. 1422, 35 ir 45 p., Galimų įvaikinti vaikų su specialiaisiais poreikiais įvaikinimo ikiteisminės procedūros aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. A1-32, 11 ir 12 p. ir Tarpinstitucinio bendradarbiavimo radus vaiką sveikatos priežiūros įstaigoje arba įstaigoje, kurioje įsteigtas „gyvybės langelis“, rekomendacijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. birželio 17 d. Nr. A1-286, 10 p.

 

Komisijos, kuri Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įrašytam į Galimų įvaikinti vaikų sąrašą vaikui parenka labiausiai jo poreikius atitinkančius asmenis, įrašytus į Norinčių įvaikinti Lietuvos Respublikos piliečių, nuolat gyvenančių Lietuvos Respublikoje, sąrašą, sudėtis

1. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įvaikinimo skyriaus vedėja Oksana Pedaniuk (komisijos pirmininkė);

2. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įvaikinimo skyriaus vyriausioji specialistė Sonata Venclovaitė (nesant komisijos pirmininko, einanti komisijos pirmininko pareigas);

3. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įvaikinimo skyriaus vyriausioji specialistė Toma Jonavičiūtė;

4. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Teisinės pagalbos ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyriausioji specialistė Edita Bluzmienė; 

5. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Veiklos planavimo ir stebėsenos skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Mačionytė;

6.  Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įvaikinimo skyriaus vyriausioji specialistė Eglė Vainoraitė-Rauktienė (komisijos posėdžių sekretorė, neturinti balso teisės).

Komisija sudaryta Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr. BV-63, vadovaujantis Įvaikinimo apskaitos Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 457, 35 punktu ir Tarpinstitucinio bendradarbiavimo radus vaiką sveikatos priežiūros įstaigoje arba įstaigoje, kurioje įsteigtas „Gyvybės langelis“, rekomendacijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. A1-286, 10 punktu.  

 

Komisijos, kuri Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įrašytam į Galimų įvaikinti vaikų sąrašą vaikui parenka labiausiai jo poreikius atitinkančius asmenis, įrašytus į Norinčių įvaikinti Lietuvos Respublikos piliečių, nuolat gyvenančių užsienyje, ir užsieniečių sąrašą, bei asmenis, tinkamus įvaikinti vaiką su specialiaisiais poreikiais, sudėtis

1. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įvaikinimo skyriaus vedėja Oksana Pedaniuk (komisijos pirmininkė);

2. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įvaikinimo skyriaus vyriausioji specialistė Giedrė Mikalauskienė (nesant komisijos pirmininko, einanti komisijos pirmininko pareigas); 

3. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įvaikinimo skyriaus vyriausioji specialistė Sonata Venclovaitė;

4.  Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Teisinės pagalbos ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vedėjas Janas Maciejevskis; 

5. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Veiklos planavimo ir stebėsenos skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Mačionytė;

6. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įvaikinimo skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Juodytė (komisijos posėdžių sekretorė, neturinti balso teisės).

Komisija sudaryta Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr. BV-63, vadovaujantis Įvaikinimo apskaitos Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 457, 35 punktu ir Galimų įvaikinti vaikų su specialiaisiais poreikiais įvaikinimo ikiteisminės procedūros aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. A1-32, 11–13 punktais. 

X