Įsakymai

DĖL INFORMACIJOS APIE GALIMĄ ĮVAIKINTI VAIKĄ FORMOS PATVIRTINIMO

Institucijoje globojamo (rūpinamo) vaiko laikino svečiavimosi užsienio valstybėje programos Lietuvos Respublikoje priežiūros vykdymo planas

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymas

 

Dėl Įvaikintojų parinkimo galimam įvaikinti vaikui ir įvaikintojų parinkimo rastam vaikui laikinai globoti tvarkos aprašo patvirtinimo

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.261 straipsnio įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymas

Dėl įvaikintojų įrašymo į Norinčių įvaikinti Lietuvos Respublikos piliečių, nuolat gyvenančių Lietuvos Respublikoje, sąrašą reglamentavimo patvirtinimo 
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymas 

Dėl įvaikintojų, įrašytų į asmenų, norinčių įvaikinti vaiką, sąrašus, parinkimo siūlomam įvaikinti vaikui bei įvaikintojų parinkimo siūlomam įvaikinti vaikui, turinčiam specialių poreikių, komisijos sudarymo ir darbo reglamento patvirtinimo
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymas

Asmenų, siekiančių įgyti teisę vykdyti asmenų pasirengimo globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką patikrinimą, atestacijos tvarkos aprašas
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymas

Dėl bendro darbo su šeimomis tvarkos aprašo patvirtinimo
Socialinės apsaugos ir darbo ministro, sveikatos apsaugos, švietimo ir mokslo bei vidaus reikalų ministro įsakymas 

Dėl Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. BV-80 „Dėl įvaikintojų, įrašytų į asmenų, norinčių įvaikinti vaiką, sąrašus, parinkimo siūlomam įvaikinti vaikui tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymas

Dėl įvaikintojų, įrašytų į asmenų, norinčių įvaikinti vaiką, sąrašus, parinkimo siūlomam įvaikinti vaikui tvarkos aprašo patvirtinimo
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymas

Dėl sprendimo apgyvendinti nelydimą mažametį užsienietį arba nelydimą nepilnametį užsienietį, turintį savo asmens tapatybę ir amžių patvirtinantį dokumentą, Pabėgėlių priėmimo centre formos patvirtinimo
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikoje nustatytų nelydimų nepilnamečių užsieniečių, kurie nėra prieglobsčio prašytojai, amžiaus nustatymo, apgyvendinimo ir kitų procedūrinių veiksmų bei paslaugų jiems teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Socialinės apsaugos ir darbo ministro, vidaus reikalų ministro ir sveikatos apsaugos ministro įsakymas 

Dėl informacijos apie ypatingus atvejus, susijusius su galimais vaiko teisių pažeidimais, tvarkos aprašo pakeitimo
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymas 

Dėl administracinio teisės pažeidimo protokolo formos ir dėl administracinio teisės pažeidimo protokolo formos pildymo taisyklių patvirtinimo
Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas 

Dėl socialinės globos normų aprašo patvirtinimo
Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas 

Dėl specializuotos pagalbos centrų veiklos aprašo patvirtinimo
Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas

Dėl specializuotos pagalbos centrų programos patvirtinimo
Socialinės apsaugos ir darbo ministro, sveikatos apsaugos ministro ir vidaus reikalų ministro įsakymas 

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 56 „Dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas 

Rekomendacijos dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams
Švietimo ir mokslo ministro įsakymas

Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas
Švietimo ir mokslo ministro įsakymas

Dėl savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus sutikimo dėl rūpintojo gyvenimo skyrium nuo rūpinamo nepilnamečio formos patvirtinimo
Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas  

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. 51 ,,Dėl vaiko globos organizavimo nuostatų 13.3, 15, 17 ir 23 punktuose nurodytų formų patvirtinimo“ ir jį keitusio įsakymo pripažinimo netekusiais galios
Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas 

Dėl teisingumo ministro 2005 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 1R-352 „Dėl sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo“ pakeitimo
Teisingumo ministro įsakymas

Dėl institucijoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tvarkos aprašo patvirtinimo
Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas 

Dėl tarpinstitucinio bendradarbiavimo radus vaiką sveikatos priežiūros įstaigoje arba įstaigoje, kurioje įsteigtas „Gyvybės langelis“, rekomendacijų patvirtinimo
Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas

Dėl globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos jiems paslaugų teikimo rekomendacijų patvirtinimo
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymas 

Dėl nacionalinės smurto prieš vaikus prevencijos ir pagalbos vaikams 2011–2015 metų programos patvirtinimo 
Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas 

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Teisingumo ministro įsakymas

Dėl pavyzdinių šeimynos įstatų patvirtinimo
Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas

Dėl Lietuvos higienos normos HN 124:2009 „Vaikų socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos reikalavimai“ patvirtinimo
Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
 
 
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymas 

Dėl medicininių kontraindikacijų, kurioms esant asmenys negali būti įvaikintojai, sarašo patvirtinimo 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas 

Dėl informacijos apie pacientą valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms teikimo tvarkos patvirtinimo
Sveikatos apsaugos ministro įsakymas

Dėl norinčių tapti vaiko globėju (rūpintoju) asmenų sveikatos pažymėjimo formos nustatymo
Sveikatos apsaugos ministro ir Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas 

Dėl prevencinės priemonės „Nepilnametis 2008“ organizavimo ir vykdymo 
Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus ir Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymas 

Dėl prevencinės priemonės „Nepilnametis 2008“ vykdymo ataskaitos forma

Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo
Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas

 

X